САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

Заповед № РД-09-426 за хигиенните изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ

На основание чл. 20 от Закона за народното здраве

НАРЕЖДАМ

1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях, съгласно приложението.
2. Контролът по спазването на хигиенните изисквания по т.1 възлагам на директорите на хигиенно-епидемиологичните инспекции.

МИНИСТЪР:
П. Бояджиев

Приложение

ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА АМБУЛАТОРИИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И КЪМ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН РЕЖИМ В ТЯХ

I. ОБЩИ ИЗСКВАНИЯ

1. Амбулатории за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ се разкриват в самостоятелни сгради, в жилищни или обществени сгради, на терени, определени с градоустройствения план, в съответствие с изискванията на Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. (обн. ДВ, бр. 46 от 1992 г., изм. и доп. ДВ, бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г. и бр. 101 от 1997 г., бр. 20 от 1999 г.) и Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство (обн., ДВ бр. 48 от 1995 г., изм. и доп. бр. 30 от 1996 г. и бр. 7 от 1998 г.).

2. За откриване на амбулатории за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ в помещения на жилищни сгради, както и в нежилищни помещения, съставляващи общи части на сградата се изисква решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост (обн. изв., бр. 101 от 1951., изм. и доп., бр. 16 от 1952 г., бр. 14 и 32 от 1957 г.; ДВ, бр. 76 от 1978 г., бр. 73 от 1979 г. и бр. 21 от 1991 г.)

3. Нивото на шума и вибрациите в амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ, както и нивата на проникващия шум и вибрации в разположените в съседство жилищни помещения не трябва да надвишават стойностите, посочени в Хигиенни норми 0-64 за пределно допустими нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони ( обн., ДВ, бр.87 от 1972 г., изм. и доп., бр. 16 от 1975 г.).

4. Осветлението в различните видове помещения трябва да отговаря на изискванията на БДС 1786-84 „Осветление. Естествено и изкуствено”. Допускат се без естествено осветление следните помещения: санитарен възел, тъмна стая към очните кабинети, апаратни, складови помещения и други неработни помещения.

5. Отоплителните, вентилационни и климатични инсталации се проектират и изграждат в съответствие с „Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации”, публикувани в бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г. на Бюлетин за строителство и архитектура, издание на Стопанско обединение „Строителство” и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет.

6. Водопроводните и канализационните инсталации на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ се проектират и изграждат съгласно „Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради”, (публикувани в бр. 5 и 6 от 1986 г. на Бюлетин за строителство и архитектура „БСА”, издание на Стопанско обединение „Строителство” и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет, попр. БСА, бр.8 от 1987 г., изм. и доп. БСА, бр. 11 от 1988 г., бр. 1 от 1993 г., ДВ, бр. 62 от 1995 г., ДВ, бр. 15 от 1996 г.).

Амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ се захранват с необходимото количество вода, отговаряща на изискванията на БДС 2823-83 „Вода за пиене”.

7. Амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ включват:
а) работни помещения – кабинет за прегледи и манипулационна. В амбулаториите за специализирана медицинска помощ и амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ, извършвана от стоматолози, манипулационна се разкрива при необходимост;
б) допълнителни помещения за амбулаториите за специализирана медицинска помощ в зависимост от спецификата на дейността им;
в) спомагателни помещения – чакалня и санитарен възел.

8. Минималната светла височина на помещенията е 2,20 м.

9. Подовите настилки се изпълняват от материали, които позволяват влажно почистване и дезинфекция и са добре уплътнени.

10. Стените на манипулационната и на санитарния възел се изпълняват с покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция на височина 1,5 м., а тези на кабинетите – с латексова или влажна боя и с покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция в зоната на санитарните прибори.

11. В помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда механична вентилация или климатизация.

12. Всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудва с мивка с течаща топла и студена вода.

13. Помещенията се обзавеждат с мебели и съоръжения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

14. Задължително се осигурява обособено място за разделно съхранение на чистите и използвани постелочен инвентар и работно облекло на персонала и за съхранение на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията.

15. В амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ се осигурява стерилизационна апаратура. Допуска се амбулаториите да сключват договор с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал.

16. При работа в амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ се спазват Указание № 2 от 02.09.1998 г. на Министерството на здравеопазването за начини и средства за дезинфекция в здравните заведения (публ. в Служебен бюлетин на МЗ, бр. 1 от 1999 г.) и Хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика, утвърдени със Заповед № 09-300 от 02.07.1998 г. на Министъра на здравеопазването.

17. Допуска се монтирането на рентгенови апарати за зъбни снимки (на статив или със стенно окачване) в работните помещения на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ, извършвана от стоматолози при спазване изискванията на Правилник 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 keV (обн. ДВ, бр. 81 от 1971 г.) и Правилник 0-34 за лъчезащитата при използване на ренгенови лъчи с енергия до 300 keV за медицински цели (обн. ДВ бр. 102 от 1971 г.).

18. Събирането и временното съхранение на битовите отпадъци и отпадъците от медицинската дейност на амбулаториите се извършва разделно на определени за целта места.
Преди изхвърлянето на отпадъците от медицинската дейност в общите контейнери за битова смет, те задължително се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства, разрешени от Министерството на здравеопазването и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях.

19. Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради и помещения за амбулатории за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ се съгласуват с органите на държавния санитарен контрол, съгласно чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (обн.,ДВ, бр. 31 от 1974 г., изм., бр. 99 от 1980 г., бр. 101 от 1989 г., бр. 76 и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1992 г., бр. 65 от 1994 г., бр. 66 и 100 от 1995 г., бр. 54 от 1996 г., бр. 39, 42, 90 и 142 от 1998 г.)

II. АМБУЛАТОРИИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1. За осъществяване на индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ, извършвана от лекари и стоматолози, са необходими следните работни помещения:
а) кабинет за прегледи – минимална площ 12 кв.м.
б) манипулационна – минимална площ 9 кв.м.

2. Чакалнята се обособява в съседство с кабинета за прегледи. В удобна връзка с чакалнята и кабинета за прегледи се разполага санитарен възел.

3. В графика за амбулаторен прием на лекаря задължително се определят дни и часове само за прием на здрави деца и бременни жени. Преди определените часове за този прием задължително се извършва дезинфекция на повърхностите в помещенията, които ще се използват.

III. АМБУЛАТОРИИ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1. При групова практика за първична и специализирана медицинска помощ работните помещения за всеки лекар и стоматолог могат да бъдат:
а) както посочените в т. 1 на Раздел II или
б) кабинет за прегледи, при условие, че за всички работещи в груповата практика има разкрита обща манипулационна.

2. Допуска се обособяването на общи допълнителни помещения, съгласно Раздел I, т. 7, „б” в амбулаториите за групова практика за специализирана медицинска помощ.

3. В амбулаториите за групова практика за първична и специализирана медицинска помощ спомагателните помещения, съгласно Раздел I, т. 7, „в” могат да бъдат общи.

4. В графика за амбулаторен прием на лекарите от груповата практика за първична медицинска помощ задължително се определят дни и часове само за прием на здрави деца и бременни жени. Преди определените часове за този прием задължително се извършва дезинфекция на повърхностите в работните кабинети.

5. В амбулаториите за групова практика за първична медицинска помощ, извършвана от лекари се обособява самостоятелна чакалня за здрави деца и бременни жени.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ