Заповед № РД-09-426 за хигиенните изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ

На основание чл. 20 от Закона за народното здраве

НАРЕЖДАМ

1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях, съгласно приложението.
2. Контролът по спазването на хигиенните изисквания по т.1 възлагам на директорите на хигиенно-епидемиологичните инспекции.

МИНИСТЪР:
П. Бояджиев

Приложение

ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА АМБУЛАТОРИИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И КЪМ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН РЕЖИМ В ТЯХ

I. ОБЩИ ИЗСКВАНИЯ

1. Амбулатории за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ се разкриват в самостоятелни сгради, в жилищни или обществени сгради, на терени, определени с градоустройствения план, в съответствие с изискванията на Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. (обн. ДВ, бр. 46 от 1992 г., изм. и доп. ДВ, бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г. и бр. 101 от 1997 г., бр. 20 от 1999 г.) и Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство (обн., ДВ бр. 48 от 1995 г., изм. и доп. бр. 30 от 1996 г. и бр. 7 от 1998 г.).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.