Заповед № РД-09-354 от 8.04.2019 г. за утвърждаване на Правила за ЗБУТ в горските територии

В сила от 10.05.2019 г. Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г. (неофициален раздел)

На основание чл. 276, ал. 3 и 6 от Кодекса на труда и във връзка с доклад № 93-9368 от 8.04.2019 г. от Атанас Добрев - заместник-министър на земеделието, храните и горите, нареждам:

I. Утвърждавам Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии съгласно приложението.
II. Отменям Заповед № РД-09-1153 от 16.09.1999 г. на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и утвърдения на основание заповедта Правилник по безопасност на труда в горите (ДВ, бр. 86 от 1999 г.).

III. Настоящата заповед ведно с правилата по т. I да се обнародват в "Държавен вестник" и да се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Атанас Добрев - заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ