Заповед № РД-09-325 за хигиенните изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико – стоматологичните и диагностично – консултативните центрове и медико – диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София, 04. 04. 2000 г.

На основание чл. 20 от Закона за народното здраве

Н А Р Е Ж Д А М

1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико - стоматологичните и диагностично - консултативните центрове и медико - диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях, съгласно приложението.
2. Контролът по спазването на хигиенните изисквания по т. 1 възлагам на директорите на регионалните хигиенно - епидемиологични инспекции.

МИНИСТЪР: д-р И. СЕМЕРДЖИЕВ

Приложение

ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ, СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ, МЕДИКО - СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ И ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ, МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНИТЕ И МЕДИКОТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ, КАКТО И ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН РЕЖИМ В ТЯХ

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Медицински, стоматологичен, медико - стоматологичен, диагностично -консултативен център (без леглова база за краткосрочно лечение и наблюдение и без източници на йонизиращи лъчения с изключение на случаите по Раздел ІІ, т. 11), както и медико - диагностична и медико - техническа лаборатория, може да се разкрие в жилищните зони на населените места в самостоятелни сгради, в жилищни или обществени сгради, на терени, определени с градоустройствения план, в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр. 46 от 1992г., изм. и доп. бр. 46 от 1994г., бр. 89 от 1996г., бр. 101 от 1996г., бр. 101 от 1997г. и бр. 20 от 1999г.) и Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство (ДВ, бр. 48 от 1995г., изм. и доп. бр. 30 от 1996г., бр. 7 от 1998г.).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.