Заповед № РД-07-00-186 от 2.07.2014 г. за утвърждаване на Статистическа система”Трудови злополуки” (ССТЗ), Версия 2014

В сила от 29.08.2014 г.

Издадена от Националния статистически институт

Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014 г.

На основание чл. 9, т. 9 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 и чл. 10 от Закона за статистиката нареждам:

І. Утвърждавам Статистическа система "Трудови злополуки" (ССТЗ), версия 2014, по която се регистрират и отчитат приетите трудови злополуки. ССТЗ включва обща методология и следните класификации:
1. Статус в заетостта.
2. Възраст.
3. Пол.
4. Гражданство.
5. Време на злополуката.
6. Големина на предприятието.
7. Вид на увреждането.
8. Увредена част на тялото.
9. Загубени дни (тежест).
10. Работно място.
11. Място на злополуката.
12. Вид работа.
13. Специфична физическа дейност.
14. Отклонение.
15. Начин на увреждане.
16. Материален фактор.
17. Общ трудов стаж и стаж по професията.
18. Продължителност на работа в предприятието.
19. Категория труд.
20. Правоспособност.
21. Вид злополука (по КСО).
22. Набелязани мерки.

ІІ. Към системата по т. І са включени и следните действащи класификации:
1. Класификация на икономическите дейности.
2. Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (ЕКАТТЕ).
3. Национална класификация на професиите и длъжностите.

III. Класификациите, включени в Статистическата система "Трудови злополуки", се използват при статистическото изучаване и отчитане на приетите трудови злополуки и при предоставяне на статистическа информация в страната и на европейските и международните институции.

ІV. Класификациите, включени в Статистическата система "Трудови злополуки", са задължителни за използване от предприятията, организациите, сдруженията и държавните институции в Република България.

V. Класификациите, включени в Статистическата система "Трудови злополуки", задължително се прилагат на най-ниското йерархично ниво на класифициране. Високите йерархични нива на класификацията се използват само за анализи и публикуване на данни.

VI. Националният статистически институт съвместно с Националния осигурителен институт поддържа Статистическата система "Трудови злополуки" и класификациите, включени в нея, в актуално състояние съгласно изискванията на националното и европейското законодателство.

VІI. Заповедта влиза в сила 30 дни след обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Заповед № РД-07-272 от 29.12.2001 г. на председателя на НСИ.

ИЗТЕГЛЕТЕ СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ / PDF / 1,16 MB

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ