Заповед № РД-07-00-185 от 2.07.2014 г. за утвърждаване на Статистическа система “Професионални болести” (ССПБ), Версия 2014

В сила от 29.08.2014 г.
Издадена от Националния статистически институт
Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014 г.

На основание чл. 9, т. 9 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 и чл. 10 от Закона за статистиката нареждам:

І. Утвърждавам Статистическа система "Професионални болести" (ССПБ), версия 2014, по която се регистрират и отчитат признатите професионални болести и тяхното развитие във времето. ССПБ включва обща методология на системата и следните класификации и списъци:
1. Възраст.
2. Пол.
3. Гражданство.
4. Вид професионална болест (по КСО).
5. Класификационен списък "Медицинска диагноза".
6. Тежест на болестта.
7. Сигнализиране за професионална болест.
8. Метод на откриване на болестта.
9. Категория труд.
10. Вид на работното място.
11. Местоположение на работното място.
12. Агенти/фактори, причинители на професионални болести - кратък и дълъг списък.
13. Продуктови категории.
14. Стаж.

ІІ. Към системата по т. І са включени и следните действащи класификации и списъци:
1. Класификация на икономическите дейности.
2. Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (ЕКАТТЕ).
3. Национална класификация на професиите и длъжностите.
4. Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето.
5. Списък на професионалните болести, издаден от Министерския съвет.

ІІI. Класификациите, включени в Статистическата система "Професионални болести", се използват при статистическото изучаване и отчитане на признатите професионални болести и тяхното развитие във времето и при предоставяне на статистическа информация в страната и на европейските и международните институции.

IV. Класификациите, включени в Статистическата система "Професионални болести", са задължителни за използване от всички институции и лечебни заведения в Република България.

V. Класификациите, включени в Статистическата система "Професионални болести", задължително се прилагат на най-ниското йерархично ниво на класифициране. Високите йерархични нива на класификацията се използват само за анализи и публикуване на данни.

VІ. Националният статистически институт съвместно с Националния осигурителен институт поддържа Статистическата система "Професионални болести" и класификациите, включени в нея, в актуално състояние съгласно изискванията на националното и европейското законодателство.

VІІ. Заповедта влиза в сила 30 дни след обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Заповед № РД-07-210 от 12.11.2003 г. на председателя на НСИ.

ИЗТЕГЛЕТЕ СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ / PDF / 1, 87 MB

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ