Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.

Нормативна база Трудови злополуки
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (4)

Линк към новата Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-06-44
от 22 ноември 2022 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър:
Л. Лазаров

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

№ по редИкономическа дейност (раздели на КИД – 2008)Код по КИД – 2008Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2018 – 2019 – 2020)
1234
1.Добив на метални руди078.82
2.Воден транспорт502.84
3.Производство на основни метали242.80
4.Добив на въглища052.07
5.Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали381.89
6.Строителство на съоръжения421.77
7.Горско стопанство021.69
8.Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене161.67
9.Ремонт и инсталиране на машини и оборудване331.65
10.Сухопътен транспорт491.57
11.Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло131.52
12.Строителство на сгради411.48
13.Производство на изделия от други неметални минерални суровини231.42
14.Добив на неметални материали и суровини081.34
15.Пощенски и куриерски дейности531.26
16.Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива351.25
17.Производство на превозни средства, без автомобили301.20
18.Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта521.19
19.Събиране, пречистване и доставяне на води361.16
20.Специализирани строителни дейности431.15
21.Производство на мебели311.11
22.Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци391.04
23.Производство на метални изделия, без машини и оборудване251.01
24.Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение280.96
25.Спомагателни дейности в добива090.92
26.Производство на химични продукти200.88
27.Производство на изделия от каучук и пластмаси220.86
28.Артистична и творческа дейност900.84
29.Производство на тютюневи изделия120.83
30.Производство, некласифицирано другаде320.83
31.Производство на лекарствени вещества и продукти210.75
32.Производство на напитки110.73
33.Далекосъобщения610.72
34.Дейности по обслужване на сгради и озеленяване810.72
35.Производство на електрически съоръжения270.71
36.Производство на хранителни продукти100.67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар