Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД РД-06-12 от 15 ноември 2023 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

За министър: Г. Машова-Станчева

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.

№ по редИкономическа дейност (раздели на КИД – 2008)Код по
КИД – 2008
Коефициент
на трудов травматизъм (Ктт)
(2019 – 2020 – 2021)
1.Добив на метални руди078.40
2.Воден транспорт503.51
3.Производство на основни метали242.81
4.Ремонт и инсталиране на машини и оборудване331.95
5.Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене161.84
6.Добив на въглища051.81
7.Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали381.72
8.Строителство на съоръжения421.71
9.Горско стопанство021.62
10.Производство на изделия от други неметални минерални суровини231.57
11.Сухопътен транспорт491.57
12.Производство на превозни средства, без автомобили301.43
13.Строителство на сгради411.38
14.Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло131.38
15.Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци391.35
16.Добив на неметални материали и суровини081.27
17.Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива351.21
18.Производство на тютюневи изделия121.10
19.Пощенски и куриерски дейности531.08
20.Специализирани строителни дейности431.04
21.Производство на метални изделия, без машини и оборудване251.04
22.Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта521.00
23.Събиране, пречистване и доставяне на води361.00
24.Производство, некласифицирано другаде320.97
25.Спомагателни дейности в добива090.94
26.Производство на изделия от каучук и пластмаси220.92
27.Производство на мебели310.88
28.Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение280.87
29.Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон170.82
30.Производство на хранителни продукти100.76
31.Производство на електрически съоръжения270.76
32.Артистична и творческа дейност900.75
33.Производство на химични продукти200.74
34.Производство на лекарствени вещества и продукти210.73
35.Дейности по наемане и предоставяне на работна сила780.71

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63.

 📚 Подробни указания и образци на фирмени документи (протокол за съгласуване и заповед) ще намерите в процедурата Застраховане за риска „трудова злополука“.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар