Заповед № РД 01-75 ОТ 27.01.2012 г. на МТСП / Заповед № РД-79 от 27.01.2012 г. на МОСВ за утвърждаване на списък на икономическите дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и § 1, т. 35 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта, и във връзка с чл. 55д от Закона за насърчаване на заетостта

НАРЕЖДАМЕ:

1. ОТМЕНЯМЕ Списъка на икономическите дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, приложение към Заповед МОСВ № РД-1100 от 23.12.2010 г. и МТСП № РД01-909 от 20.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.

2. УТВЪРЖДАВАМЕ Списък на икономическите дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, описани в

3. Раздел II от Заповед МОСВ № РД-1100/23.12.2010 г. и МТСП № РД01-909/20.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика остава непроменен.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед МОСВ № РД-1100/23.12.2010 г. и МТСП № РД01-909/20.12.2010 г.

Заповедта да се доведе до знанието на Агенцията по заетостта и териториалните поделения за сведение и изпълнение.

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ: Н. Караджова

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА: ТОТЮ МЛАДЕНОВ

Приложение към Заповед МОСВ № РД-79/27.01.2012 г. МТСП № РД 01-75 от 27.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика

Списък на икономическите дейности за производството на стоки и предоставянето на услуги, в които се разкриват "зелени работни места", подпомагащи опазването на околната среда, в изпълнение на § 1, т. 35 от Допълнителните разпоредби на ЗНЗ


Код на икономическата дейност[1]
Наименование на икономическата дейност
Сектор С: Преработваща промишленост
16.29Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
17.11Производство на влакнести полуфабрикати
23.12Формуване и обработване на плоско стъкло
27.12Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.90Производство на други електрически съоръжения
28.11Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
28.12Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
28. 21Производство на пещи и горелки
33.12Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
33.14Ремонт на електрически съоръжения
Сектор D: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
35.11Производство на електрическа енергия
Сектор E: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
36.00Събиране, пречистване и доставяне на води
37.00Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
38.11Събиране на неопасни отпадъци
38.12Събиране на опасни отпадъци
38.21Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
38.22Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
38.31Разкомплектоване на отпадъци
38.32Рециклиране на сортирани отпадъци
39.00Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Сектор F: Строителство
42.91Строителство на хидротехнически съоръжения
43.22Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.99Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
Сектор H: Транспорт, складиране и пощи
49.10Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
49.20Товарен железопътен транспорт
49.31Пътнически градски и крайградски транспорт
Сектор N: Административни и спомагателни дейности
81.30Оформяне и поддържане на озеленени площи
Сектор R: Култура, спорт и развлечения
91. 04Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати

[1] Наименованията на секторите, икономическите дейности и кодовете им са съгласно Класификацията на икономическите дейности, 2008 г., утвърдена със Заповед на председателя на Националния статистически институт № РД07-316 от 29.11.2007 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ