Заповед № РД-01-702 от 3.10.2014 г. за определяне Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г.

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г. съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате