Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

№ по ред

Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008)

Код по КИД – 2008Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2017 – 2018 – 2019)
1.Добив на метални руди078.14
2.Воден транспорт503.70
3.Производство на основни метали242.39
4.Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци392.28
5.Добив на въглища052.23
6.Горско стопанство021.91
7.Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене161.79
8.Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали381.77
9.Ремонт и инсталиране на машини и оборудване331.74
10.Сухопътен транспорт491.67
11.Строителство на съоръжения421.60
12.Пощенски и куриерски дейности531.49
13.Строителство на сгради411.48
14.Спомагателни дейности в добива091.37
15.Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта521.31
16.Специализирани строителни дейности431.29
17.Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива351.20
18.Производство на изделия от други неметални минерални суровини231.19
19.Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло131.19
20.Производство на мебели311.16
21.Събиране, пречистване и доставяне на води361.10
22.Производство на лекарствени вещества и продукти211.06
23.Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение281.00
24.Артистична и творческа дейност901.00
25.Производство на метални изделия, без машини и оборудване250.98
26.Производство на превозни средства, без автомобили300.87
27.Дейности по обслужване на сгради и озеленяване810.86
28.Производство на изделия от каучук и пластмаси220.86
29.Далекосъобщения610.86
30.Добив на неметални материали и суровини080.85
31.Производство на химични продукти200.80
32.Производство на електрически съоръжения270.76
33.Дейности на екстериториални организации и служби990.75
34.Производство на напитки110.71
35.Производство на тютюневи изделия120.70
36.Производство, некласифицирано другаде320.69
37.Производство на хранителни продукти100.66
38.Въздушен транспорт510.65

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64.

Забележка от ZBUT.EU:

  • Новите дейности със задължениe за застраховане са оцветени в оранжево в таблицата.
  • Отпаднала дейност със задължение за застраховка спрямо 2021 г. е "Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води" с код 37. 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар