Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.)

В сила от 05.02.2002 г.

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000 г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003 г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 29.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г., доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Този закон урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) правата и задълженията на физическите и юридическите лица, които произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси с цел защита на човешкото здраве и опазване на околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) правомощията на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, пускането на пазара, употребата, съхраняването и износа на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси;

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.