Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 9 Август 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда:
1. забраната за разработване, производство, натрупване и употреба на химическото оръжие;
2. условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори, които са предмет на международен контрол в съответствие с Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическото оръжие и за неговото унищожаване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате