Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Обн. ДВ. бр.21 от 13 Март 1990г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 1991г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.25 от 16 Март 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 27 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон установява реда за уреждане на колективните трудови спорове между работници и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище.
(2) В колективните трудови спорове работниците се представляват от органите на техните професионални организации, а работодателите - от съответните ръководители освен ако страните са упълномощили други органи или лица.

Чл. 2. Този закон се прилага и за уреждането на колективни трудови спорове между работници и работодатели - чуждестранни или смесени фирми или предприятия на територията на страната.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате