Закон за техническите изисквания към продуктите

Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999 г., изм. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002 г., изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002 г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2003 г., доп. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005 г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г., изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018 г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018 г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г.) реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
2. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) реда за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие;
4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) реда за определяне на правата и задълженията на производителите и лицата, които извършват дейностите по оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания и/или изискванията за екопроектиране;

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.