Закон за инспектиране на труда

В сила от 01.01.2009 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017 г., изм. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:
1. начина на функциониране на националната система за инспектиране на труда;
2. видовете контролни дейности, включени в инспектирането на труда;
3. начина на взаимодействие между държавните контролни органи, осъществяващи инспектирането на труда.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате