Закон за хората с увреждания

В сила от 01.01.2019 г.

Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020 г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. ДВ. бр.67 от 28 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г., , изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България.

Чл. 2. Законът има за цел да:
1. насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания;
2. създаде условия за социално приобщаване на хората с увреждания;
3. способства за зачитане на вътрешно присъщото човешко достойнство на хората с увреждания;
4. предоставя подкрепа за хората с увреждания и техните семейства.

Чл. 3. Законът гарантира правата на хората с увреждания по начин, който осигурява зачитане на човешкото им достойнство и равното им третиране в личния, обществения и политическия живот, като се прилагат индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите.