Закон за българския червен кръст

Обн., ДВ, бр. 87 от 29.09.1995 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 1999 г.; доп., бр. 44 от 1999 г.; изм., бр. 54 от 2002 г., бр. 108 от 2006 г.; доп., бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 80 от 14.10.2011 г., изм. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.

Чл. 1. (1) Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
(2) Българският Червен кръст осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство, с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както и с основните червенокръстки принципи, установени от международните конференции на Червения кръст.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.