Закон за българския червен кръст

(Обн., ДВ, бр. 87 от 29.09.1995 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 1999 г.; доп., бр. 44 от 1999 г.; изм., бр. 54 от 2002 г., бр. 108 от 2006 г.; доп., бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 80 от 14.10.2011 г.)

Чл. 1. (1) Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
(2) Българският Червен кръст осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство, с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както и с основните червенокръстки принципи, установени от международните конференции на Червения кръст.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате