Закон за железопътния транспорт

В сила от 01.01.2002 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000 г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.92 от 14 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 24 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.81 от 13 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 26 Юни 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 11 Март 2016 г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016 г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г., изм. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019г., доп. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г.) Този закон определя условията и реда за изграждане, поддържане, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура, изискванията за безопасност и оперативна съвместимост, както и взаимоотношенията между превозвачи и клиенти при предоставяне на железопътни превозни услуги.

Чл. 2. Не са предмет на този закон дейностите на:
1. метрополитена;
2. градския трамваен транспорт;
3. вътрешния железопътен транспорт на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и други ведомства, дружества или предприятия, с изключение на дейностите, свързани с изискванията по техническата експлоатация и безопасността на движението.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) Обектите на железопътната инфраструктура и земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, са публична държавна собственост, а ползването им се осъществява от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НК "ЖИ") или от търговци, на които е възложена концесия, при условията и по реда на Закона за концесиите.
(2) Нови обекти на железопътната инфраструктура могат да се изграждат само върху земи - публична държавна собственост.
(3) Железопътната инфраструктура се стопанисва и управлява съобразно предназначението ѝ за нуждите, за които е предоставена.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обектите на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение, които не са пряко свързани със системите за управление и сигурност на движението, могат да се отдават под наем по реда на Закона за държавната собственост, при условие че не се нарушава безопасността на движението.