Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.)

В сила от 05.02.2002 г.

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000 г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003 г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 29.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г., доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Този закон урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) правата и задълженията на физическите и юридическите лица, които произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси с цел защита на човешкото здраве и опазване на околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) правомощията на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, пускането на пазара, употребата, съхраняването и износа на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.