Закон за устройство на територията

В сила от 31.03.2001 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001 г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001 г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002 г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003 г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003 г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004 г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004 г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г., изм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015 г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015 г., доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017 г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017 г, изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018 г., изм. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018 г., доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019 г., доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019 г., доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г, изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

 

Част първа.
ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.
(2) Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

Чл. 2. Министерският съвет определя основните насоки и принципи на политиката по устройство на територията и приема решения за финансиране на дейностите по устройство на територията.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) (1) Общите правила за организацията на административното обслужване по този закон се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 се утвърждават образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на този закон.
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", председателя на Държавна агенция "Разузнаване" и председателя на Държавна агенция "Технически операции" назначава специализирани експертни съвети по устройство на териториите, които разглеждат инвестиционните проекти за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", председателят на Държавна агенция "Разузнаване" и председателят на Държавна агенция "Технически операции" организират работата на тези съвети.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа и организира публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ