Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

(изменение на заглавието - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14 май 2020 г.)

В сила от 13.03.2020 г. 

Обн. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 Април 2020г., доп. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г., изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2020г. , изм. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020 г., доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г., доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г., доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2022г., доп. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г., доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14 май 2020 г.) Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България и за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение..

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.)Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. Актът на министъра на здравеопазването подлежи на предварително изпълнение.

Чл. 3. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:
1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата и делата съгласно приложението;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) давностните и други срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти;
3. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.)
4. сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава десета и глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон;
5. сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 17.04.2020 г.) Алинея 1 не се прилага за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията. Изречение първо се прилага и за производствата по съответните подзаконови нормативни актове.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар