Закон за автомобилните превози

В сила от 17.09.1999 г.

Обн. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999 г., изм. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2002 г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002 г., изм. ДВ. бр.99 от 11 Ноември 2003 г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.92 от 14 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.80 от 5 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012 г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., изм. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015 г., изм. ДВ. бр.81 от 20 Октомври 2015 г., изм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016 г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016 г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2021г., изм. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г., изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) Този закон урежда условията и реда за:
1. обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи;
2. превозите за собствена сметка;
3. контрола при осъществяването на превозите по т. 1 и 2;
4. особените правила при договорите за превоз на пътници и товари.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда държавната политика при осъществяването на автомобилните превози на пътници и товари на територията на Република България.
(2) (В сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Координацията и контролът на дейността при осъществяването на автомобилните превози на пътници и товари се осъществяват от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) (В сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията със седалище в София и с регионални звена.
(4) (В сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) Министерският съвет приема устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и състава на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".
(5) (В сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация":
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) контролира изпълнението на изискванията към пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;
2. разработва републиканската транспортна схема;
3. анализира действието на нормативните разпоредби в областта на автомобилния транспорт и оценява ефекта от прилагането им;
4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г.) проверява наличието на условията по чл. 7 от закона и на изискванията за достъп до пазара при извършването на превози на пътници и товари;
5. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г.) осъществява контролни функции по този закон;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд сведенията, определени с Кодекса за застраховането и подзаконовите нормативни актове по прилагането му във връзка със задължителната застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, и осъществява контрола за сключването и подновяването на застраховката;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) извършва и други дейности, определени в закон или акт на Министерския съвет.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията анализира и прогнозира функционирането на транспортния пазар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Превозвачите задължително предоставят статистическа информация за извършената от тях превозна дейност по ред и образец, установен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от председателя на Националния статистически институт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Статистическата информация, предоставена по смисъла на ал. 2, представлява статистическа тайна по смисъла на чл. 25, ал. 1 от Закона за статистиката и може да бъде използвана само за статистически нужди.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.