Въпроси и отговори на МТСП / Шум

Отговори на въпроси в секцията "Безопасност и здраве при работа" в рубриката "Въпроси и отговори" в официалния сайт на МТСП.
Отговорите се дават от представител на дирекция "Условия на труд, управление при кризи и алтернативна служба".

Пламен Петков: Коя от нормите в наредба №6 следва да се счита за близка или по-висока от допустимите по смисъла на чл.135 на Наредба 7 за за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.... и може ли понятието дневно ниво на експозиция на шум да се приравни на понятието шумова характеристика на работно място и оборудване?

Дата на задаване на въпроса: 28.1.2011 г. 15:15:22

Уважаеми господин Петков, Съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба 7), е необходимо най-малко веднъж в годината да се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, и се предприемат защитни мероприятия.

Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска. Следователно разпоредбата на чл. 135 обвързва ежегодното измерване с нива на шума, близки или по-високи от допустимите, които налагат да се предприемат защитни мероприятия.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.