В-01-04-07 Правилник по безопасността на труда при производството на карбид

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Правилникът по безопасността на труда при производството на карбид е съгласувано с Министерство на народното здраве с писмо № III- 477 от4. II. 1969 г., Министерство на вътрешните работи – управление „Противопожарна охрана” с писмо № ПО – 202 от 9. II. 1969 г, и централния комитет на проф. съюза на работниците от машиностроенето, химията и енергетиката с писмо № 166 от 9. II. 1969 г.
Същият е съгласуван с Министерство на труда и социалните грижи – Инспекция за надзор по безопасността на труда с писмо № VI – 4083 от 31. V. 1971 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩА ЧАСТ
ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

1. Настоящия Правилник по безопасността на труда при производството на карбид се издава въз основа на чл.4 ал. IV. От Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина на изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилни и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за персонала на всички предприятия и цехове при производство на карбид към Министерство на тежката промишленост и за всички предприятия с такава дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително.
Забранено е изпълнението на заповеди и нареждания, които противоречат на правилника. Изменение на технологическия процес може да се извършва само с писмена заповед на директора на предприятието.
4. Правилникът и Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд (ДВ. Бр. 43 от 1968 г.) са задължителни при проектирането, строителството и експлоатацията на нови и реконструиране на стари предприятия и цехове.
5. Освен изискванията на настоящия правилник задължително да се изпълняват и държавните и ведомствени правилници при дейност, която е предмет на тези правилници.
6. Измененията, допълненията и тълкованията на Правилника по безопасността на труда при производството на сода каустик се извършват от Министерство на тежката промишленост (ДСО «Тежка химическа промишленост») след Инспекцията за надзор по безопасността на труда, Министерство на народното здраве и Централния комитет на профсъюза на работниците мините, металургическата и химическата промишленост.
7. За неизпълнение и нарушение на настоящия правилник виновните лица се привличат към отговорност съгласно действуващите закони, правилници и наредби в страната.
8. Изпълнението на настоящия правилник се възлага на Министерство на тежката промишленост и ДСО «Тежка химическа промишленост».
9. Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда и спазването на настоящия правилник, съгласно 31-то постановление на Министерски съвет от 22. VI. 1966г. се възлага лично на директорите и зам. директорите по производствено-техническата част на предприятията, началниците на цеховете и на отделите на предприятията, които носят главна отговорност за това.
10. Правилата и задълженията на ръководните кадри и на служителите от ведомствените служби по безопасността на труда са определени с «Типов правилник за правата и задълженията на службите по безопасност на труда в министерствата, комитетите и други централни ведомства, централните кооперативни и обществени организации, държавните стопански обединения, управленията, държавните, кооперативните и обществени предприятия и стопанства», публикуван в Д. в., бр. 86 от 31. X. 1967 година.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.