Указания по прилагането на чл. 147, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията

Закон за устройство на територията
Чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

...

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";

Писмо № 26-00-346/29.07.2002 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Относно: Указания по прилагането на чл. 147, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията

На основание § 30 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 1П от 2001 г. и бр. 43 от 2002 г.), както и във връзка с постъпилите запитвания относно прилагането на чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при монтаж на инсталации, съоръжения и уредби в жилищни сгради, Министерството на регионалното развитие и благоустройството дава следните указания:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.