Указания за прилагането на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

рег. № ПО-ПС-1227
Дата: 26.11.2010 г.

Във връзка с постъпили запитвания и искания за становище по конкретни текстове от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Наредба № Із-1971 от 2009 г.) и на основание § 6 от преходните и заключителните й разпоредби, Директорът на Главна дирекция „ Пожарна безопасност и спасяване” при Министерството на вътрешните работи (ГДПБС – МВР),

съгласувано с Министъра на регионалното развитие и благоустройството дава следните указания:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате