Указания за прилагането на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

рег. № ПО-ПС-1227
Дата: 26.11.2010 г.

Във връзка с постъпили запитвания и искания за становище по конкретни текстове от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Наредба № Із-1971 от 2009 г.) и на основание § 6 от преходните и заключителните й разпоредби, Директорът на Главна дирекция „ Пожарна безопасност и спасяване” при Министерството на вътрешните работи (ГДПБС – МВР),

съгласувано с Министъра на регионалното развитие и благоустройството дава следните указания:

I. По областта на приложение на наредбата

Наредба № Із-1971 от 2009 г. влезе в сила на 05.6.2010 г. С нея са определени изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност (ПБ) на строежите съгласно изискванията на чл. 169, ал.1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във всички фази на инвестиционните проекти. Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до влизането й в сила. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята датата на внасяне на инвестиционните проекти за одобряване от компетентен орган. За започнато производство се смята и наличието на одобрен идеен инвестиционен проект.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.