Указания от 12.05.2010г. във връзка с изпълнението на Наредба № 3/23.02.2010г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

Министерство на труда и социалната политика

Утвърждавам:

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА: ТОТЮ МЛАДЕНОВ

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост; както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате