Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Приложение към Заповед № РД-250 от 8 април 2009 г.

I. Общи положения

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (РЕАСН) е основният нормативен акт, който регулира производството, пускането на пазара и употребата на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия. Регламентът е в сила от първи юни 2007 г., като изискванията за регистрация ще влизат в сила поетапно до юни 2018 г. РЕАСН е Регламент на Европейския парламент и на Съвета и като такъв е директно приложим във всички страни-членки. В Република България нормативната рамка за прилагането му е дадена в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП) (Обн. ДВ. бр.Ю от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр. 114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.ЮО от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр. 101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.ЗО от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм, ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008г.).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате