Методично указание за спазване на изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ гр.БУРГАС

Настоящето методично указание е изготвено на основание чл. 120, ал. 6 от Закона за здравето и е предназначено за личните лекари, звената по здравеопазване в общинските администрации и медицинските специалисти в здравните кабинети в детските заведения и училищата.

1. В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците и медицинско обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.
2. Медицинските специалисти, които работят в здравните кабинети детските заведения и училищата трябва да са преминали следдипломно обучение по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (НЦХМЕХ) и Националния център по обществено здраве (НЦОЗ) и по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ.
3. По време на ваканциите на учениците медицинските специалисти от здравните кабинети на училищата преминават задължително ежегодно обучение по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ и по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в РИОКОЗ – Бургас, Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене или Националния
център по обществено здраве по учебни програми, утвърдени от Министъра на здравеопазването, като графикът се изготвя от директора на детското заведение или училището.