Указание на МОН по прилагане на Инструкция от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в системата на народната просвета

Забележка: Това указание е за прилагане на Инструкция от 5 юли 1996 г., посочена като действаща в Профил по безопасност и здраве при работа за икономическа дейност "Образование", КОД 85 по КИД-2008, разработен по проект ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” на ИА "ГИТ" през 2012 г..

Същата е издадена на основание чл. 275 от Кодекса на труда.

Необходимо е, обаче, да се има предвид, че то разглежда изискванията за провеждане на инструктажи в светлината на отменената Наредба №3/1996 г., което прави спорен въпроса за актуалността на Указанието. Към момента нямаме официално становище на МОН относно действието на Указанието.

 

Указание
по прилагане на "Инструкция за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд, в системата на народната просвета" на МОН по отношение на организацията на инструктажите по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност (БХТ и ПБ).

I. Общи изисквания за провеждане на инструктажите по БХТ и ПБ.

1. Общите изисквания към организацията, реда и условията за привеждане и документиране на инструктажите се определят с Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена от министерството на труда и социалната политика и министерството на здравеопазването.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент