Причинна връзка „условия на труд – нетравматично увреждане“/ Писмо № 91-01-265/2001

Писмо № 91-01-265 от 26.10.2001 г. относно прилагането на чл. 60, ал. 1 от КЗОО (забележка ZBUT.EU - сега КСО)

Национален осигурителен институт
Главна дирекция "Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване"

чл. 55, чл. 60 КЗОО, чл. 103 НЕР, чл. 27 НП, чл. 13 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

ДО
ДИРЕКТОРА
НА РАЙОННО (СТОЛИЧНО)
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
гр. . . . . . .

С разпореждането, издадено от длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КЗОО фактически се установява наличието или липсата на "причинна връзка" между внезапното увреждане на здравето и извършваната работа. Тази "причинна (функционална) връзка" легализира увреждането като трудова злополука, докато органите на експертизата (съгласно чл. 13 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки - ДВ, бр. 6 от 21.01.2001 г.) установяват причинната връзка между настъпилата неработоспособност или смърт и злополуката, приета за трудова.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.