Писмо 02-01-77/2016: СТМ изготвя списък на лекарствените продукти съобразно оценката на риска

Това е отговор на Министъра на здравеопазването с вх. № 654-05-48/07.06.2016 г. в Народното събрание във връзка със следното запитване на народен представител:

Какви действия ще предприемете за обновяване на действащите Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, включително раздела за оборудване на аптечките за работно място?

Писмо изх. № 02-01-77/16.05.2016 г.

ЧРЕЗ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43 - ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРОФ.ВИЛИ ЛИЛКОВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

На Ваш № 654-05-48/21.04.2016 г.
към Наш № 02-01-77/22.04.2016 г.

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Правилата за оказване на първа долекарска пОмощ при увреждане на здравето при работа

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЛ ЧЕВА, УВАЖАЕМИ ПРОФ. ЛИЛКОВ,

Във връзка с отправеното питане относно това, какви действия ще предприеме Министерството на здравеопазването за обновяване на действащите Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, включително раздела за оборудване на аптечките за работно място, Ви уведомяваме следното:

Вашият коментар