Разпореждане № 93 от 02.12.2015 г. относно влизане в затворени пространства на кораби

Дейности с повишен риск Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

За привеждане в изпълнение на препоръките на Международната морска организация, заложени в РезолюцияА.1050(27), и с цел опазване живота и здравето на хората, на основание чл.362 от Кодекса на търговското корабоплаване

РАЗПОРЕЖДАМ:

Забранявам влизане в затворени пространства на кораби, попадащи в обхвата на настоящото разпореждане, без да са изпълнени настоящите изисквания или без да има издаден документ от орган/организация упълномощени да извършват оценка на атмосферата в затворени пространства.

С настоящото се определят реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства на морски търговски кораби.

I. Общи положения
1. Прилежно поле
Настоящото Разпореждане се отнася за:
1.1 Всички кораби, плаващи под българско знаме, екипажите им и техните корабопритежатели;
1.2 Лицата, извършващи дейности по ремонт (без кораборемонтни или корабостроителни заводи), прегледи, инспекции и товаро-разтоварни дейности на български кораби,
1.3 чужди кораби, когато са в пристанищата на Република България.

Значение на използваните термини и съкращения:
- „затворени пространства“ са пространствата, които имат някой от следните характеристики: - ограничени отвори за влизане и излизане, недостатъчна вентилация и не са предназначени за непрекъснато обитаване от работници и включват, без това да е изчерпателен списък, товарни помещения, двойно дъно, горивни и баластни танкове, помещения на товарните помпи, помещения на товарните компресови, празни пространства, котли, картери на ДВГ, танкове за отпадни води и прилежащите към тях пространства.
- “прилежащо свързано простаранство” е такова пространство, което обикновенно не се вентилира, не се използва за товарене, но би могло да има същата атмосфера, като прилежащото затворено пространство, като подходи към товарните пространства и др.
- “компетентно лице” означава лице с необходимите теоретични знания и практически опит, което е в състояние да извърши информирана оценка за вероятността от присъствие на опасна атмосфера или впоследствие зараждащи се такива условия в затвореното пространство.
“отговорно лице” е лице, упълномощено да издава разрешение за влизане в затворено пространство и имащо достатъчни познания по установените процедури, за да осигури безопасно влизане.
- „дежурен“ е лице, което е подходящо подготвено в рамките на системата за управление на безопасността и предотвратяване на замърсяването и носи дежурство/вахта до входа на затворено пространство, над лицата влезли там, поддържа комуникацията с тях и задейства аварийната процедура в случай на инцидент.
- “изпълнител“ е лице, което е тренирано, съгласно системата за управление на безопасноста и предотвратяване на замърсяването за влизане и работа в затворени пространства, начини за свръзка, мерки за безопасност.
- „прагови гранични стойности” (Threshold Limit Values (TLV)) - допустими стойности за съдържание на концентрация на вещество във въздуха, измервана в части на милион за обема въздух,
- LFL (Lower flammable limit) - Долна пламна граница (ниво),
- PEL (Pre-entry lavel) - Ниво на концентрация на газа преди влизане в пространството.

2. Задължения
2.1. Корабопритежателите/операторите са длъжни да
- приемат стратегия за предотвратяване инциденти при влизане в затворени пространства на своите кораби,
- извърши оценка на риска на всеки кораб за определяне на затворените пространства и периодично да извършва преглад за съответствие на същата,
- на база на разпореждането осигурят на борда на своите кораби, като част от системата за управление на безопасността и предотвратяване на замърсяването, процедури за влизане в затворени пространства,
- осигурят необходимото оборудване и консумативи необходими за безопасно влизане в затворени пространства,
- правила за подготовка и тренировка по използване на приборите за проверка на атмосферата в затворените пространства,
- осигурят обучение на компетентните и отговорните лица и на членовете на екипажа си за изпълнение на тази дейност,
чрез системата за управление на безопасността и предотвратяване на замърсяването регламентират подготовката на екипажа на борда на кораба и тренировките. В разписанието за трениревки да се предвиждат не по-рядко от веднъж на 2 месеца тренировки с лицата от екипажа влизащи в затворени пространства и лицата осигуряващи безопасността на влизащите. Елементите, които се отработват при тренировките да са не по-малко от предвидените в т.3.6.2 на правило 19, глава III на СОЛАС. Да се осигури документиране на тренировките, както е предвидено в системата за управление на безопасността и предпазване от замърсяване.

2.2. Капитаните на българските кораби са длъжни да спазват правилата на настоящото разпореждане, както и да не допускат влизане на лица от екипажа или външни за кораба лица, без да са изпълнени изискванията на разпореждането/процедурите на компанията или без да имат документ от брегова организация, упълномощена да извършва проверка и издава документ за безопасност на атмосферата в затворените пространства.

2.3. Старши помощник капитана или друго упълномощено от капитана лице, поддържа документацията по вентилацията, подготовката, организацията и допуска за влизане в затворени пространства. Срокът за съхранение на документацията на борда на кораба се определя в Системата за управление на безопасността на кораба и предотвратяване на замърсяването, но не трябва да бъде по-малко от 3 години.

2.4. Служителите на ИА „Морска администрация” и всички лица, упълномощени да извършват прегледи за освидетелстване или инспекции на български и чужди кораби, влизат в затворени пространства, след изпълнение на процедурата за влизане в затворени пространства от системата за управление на безопасността на кораба, която да съответства най-малко на Резолюция А.1050 (27) на Международната морска организация.

При извършване на прегледи на компанията и на кораб служителите на ИА „Морска администрация“ проверяват най-малко за наличие в системата за управление на компанията и на кораба за наличие на процедури уреждащи: - извършване на оценката на риска, определяне отговорностите на членовете на екипажа, обучение и тренировки на екипажа, правила за влизане в затворени пространства, поддържане на средствата за измерване качеството на атмосферата, документиране на процеса.

II. Процедура за подготовка, влизане в затворени пространства и документиране.

Процесът на даване на разрешение за достъп/влизане в затворени пространства преминава през следните етапи: 1. планиране на влизането; 2. оценка на риска; 3. инструктаж на влизащите; 4. извършване на проверка по проверовъчен лист; 5. издаване на писмено разрешение по образец; 6. действия по време на престоя в затвореното пространство; 7. съхранение на документите и контрол.

3. Планиране на безопасното влизане в затворени пространства
ЗЛ.Общи положения
3.1.1. Компанията трябва да има одобрена стратегия за предпазване от инциденти при влизане в затворени пространства.
3.1.2. Компанията трябва да се увери, че процедурите за влизане в затворени пространства, по отношение на безопастността на персонала (екипажа) и кораба са съгласно част ”А„ параграф 7 и 8 на „Международният кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването”.
3.1.3. Компанията следва да разработи процедури за тренировки, съгласно част ”А„ параграф 8 на „Международният кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването”, с използване на уредите за замери на атмосферата в затворените пространства, надлежно изпитани и калибрирани, както и разписание за периодични тренировки на екипажа на борда на кораба.
3.1.4. Компетентните и отговорни лица, трябва да са надлежно обучени за разпознаване опасностите при влизане в затворени пространства, развитие, измерване, управление и елиминиране на опасностите, по стандартите изложени в Резолюция А. 1050 (27).
3.1.5. Екипажът също трябва да е надлежно трениран, съобразно процедурите на
борда.
3.1.6. Съответните вътрешен и външен одити на Системата за управление на безопасността на кораба и предотвратяване на замърсяването, трябва да установят, че процедурите са в съответствие с установената от компанията стратегия за безопастност (съгласно т.3.1.1).

3.2. Етапи на планиране
3.2.1. Капитанът на кораба информира старши помомощник капитана и главния механик за предстоящо влизане в затворено пространство и необходимостта от вентилиране на затворени пространства на кораба, като лично координира операцията.
3.2.2. На база дадените от капитана указания, старши помомощник капитанът подготвя план за вентилиране на пространствата, който капитанът преглежда за съответствие и след евентуална корекция-утвърждава.
3.2.3. При подготовката на плана се вземат предвид обемите на пространствата, метода на вентилиране, производителността на избраната система за вентилация,
концентрацията на газ, формата на пространствата и други, описани в системата за управление на безопасността и предотвратяване на замърсяването на кораба.
3.2.4. В плана се описва и подбрания метод на дегазиране и вентилация, преглед и проверка на контролната апаратура (прибори за измерване съдържанието на кислород и концентрация на запалителни и отровни газове и пари и др.), предпазни средства и комуникационно оборудване (дихателни апарати, противохимично облекло, спасителни колани и въжета, преносими средства за комуникация).
3.2.5. Тогава, когато се налага влизане в затворени пространства, с цел осигуряване на безопасността, се извършва предварителна оценка на потенциалните опасности в помещението, в което ще се влиза, съгласно т.6 на настоящото разпореждане.
3.2.6. Типът и средствата за вентилация трябва да отговарят на изискванията за пожаро и взриво безопасност, в зависимост от типа на затвореното пространство и газовата среда в него.

4. Оценка на риска
4.1. Компанията трябва да е извършила оценка на риска при влизане във всички затворени пространства и на борда на кораба да има съответния актуален документ, съгласно Част "А", параграф 1.2.2.2 на „Международният кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването”.
4.2. Компетентното лице, трябва винаги да извършва предварителна оценка на потенциалната опасност в пространството, в което ще се влиза, имайки предвид предишен или настоящ товар, вентилация и други фактори. Тази предварителна оценка, трябва да установи потенциалната възможност от по-ниско или но-високо съдържание на кислород, запалителна или токсична атмосфера. Трябва да се има предвид, че процедурите за вентилация за прилежащо свързани и затворени пространства може да са различни.
4.3. Процедурите за тестване на атмосферата на база предварителната оценка следва да се прилага, когато :
- има дори минимален риск за здравето и живота на персонала ; или
- няма непосредствен риск за здравето и живота, но би могъл да възникне риск по време на работа в затвореното пространство; или
- съществува определен риск за здравето и живота.
4.4. Когато предварителната оценка установи дори минимален риск за здравето и живота, или, че е възможно в процеса на работа да възникне такъв риск трябва да се приложат предпазните мерки предвидени в някой от точки 6, 7, 8, 9 или 10.
4.5. При оценката/помещението се счита за опасно, докато не се установи, че същото е безопасно за влизане.

5. Инструктаж на влизащите
5.1. Старши помомощник капитанът или главният механик са отговорни за извършване на необходимия инструктаж на лицата, които ще влизат в затвореното пространство, както и дежурния и спасителния екип.
5.2. Инструктажът трябва да съдържа целта на влизане, предпазните мерки, предпазното оборудване (облекло и апаратура), въпросите по комуникация и не на последно място действия при аварийна ситуация.
5.3. Инструктажът на лицата по т.5.2 се документира и инструктираните лица се подписват за проведения инструктаж.

6. Проверки преди влизане
6. Общи положения
6.1.1. Проверките се извършват съгласно проверовъчен лист - Приложение №1.
6.1.2. За да осигури безопасност, капитанът назначава компетентно лице (главен механик / ст.пом.капитан), което трябва да извърши предварителна оценка на потенциалните опасности в помещението, в което ще се влиза.
6.1.3. Извършването на тази предварителна оценка става при спазване на следните условия:
- компетентното лице трябва задължително да носи изолиращ апарат и в случаите, когато има вероятност от наличие на опасни вещества, да носи химическо облекло;
- изолиращият апарат на компетентното лице трябва да бъде предварително проверен съгласно изискванията посочени в проверовъчния лист;
спазване на всички изисквания на съответната процедура от системата за управление на безопасността.
6.1.4. При извършване на предварителната оценка, компетентното лице взема предвид предходния превозван товар, вентилация на помещението, повърхностно покритие на помещението и други съответни фактори. Предварителната оценка на компетентния оценител трябва да определи възможността в атмосферата на конкретното затворено помещение да има недостатък на кислород, да бъде запалима, или токсична.
6.1.5. Ако бъде констатирано, че съществува минимален риск за здравето или живота, или има възможност за пораждане на риск по време на работа, трябва да се следват по възможност, предпазните мерки описани по-долу.
6.1.6. Когато, според предварителната оценка съществува риск за живота или здравето и ако влизането е наложително, трябва да се предприемат и допълнителни мерки, описани по-долу.

6.2. Общи предпазни мерки
6.2.1. Всички подходи (врати, люкове, капаци) към затвореното пространство, по всяко време трябва да са защитени срещу неразрешено влизане,
6.2.2. Отворените за вентилация на помещението врати, люкове, капаци, трябва да се маркират и защитят с механична бариера за предотвратяване на инциденти.
6.2.3. Капитанът или отговорното лице, трябва да установят дали е безопасно влизането в затвореното пространство уверявайки се че:
- всички потенциални опастности са оценени и доколкото това е възможно елиминирани;
- пространството е вентилирано (естествено или механично) за отстраняване на токсични и възпламенителни газове и пари и нивото на кислород е задоволително в целия обем на помещението;
- атмосферата е проверена чрез надлежно калибриран инструмент, и нивата на кислород и други газове са в приемливи граници (в рамките на нормите за безопастност).;
- пространството е осигурено за влизане и обезопасено, достатъчно добре осветено;
- е изпробвана системата за комуникация преди влизането;
- осигуряващият е инструктиран, да остане до входа на помещението, докато в него има влезли хора;
- е поставено до входа, в готовност за употреба,- предварително определеното оборудване за спасяване, включително и медицинско за възстановяване жизнените функции;
- влизащият персонал е надлежно облечен и екипиран за влизане и работа;
- е издадено писмено разрешение и упълномощаване за влизане по формата на Приложение № 1.
6.2.4. Само трениран персонал може да бъде определен да влиза в затворени пространства, както и да бъде зает със задълженията за осигуряване и спасяване. Корабният
екипаж, имащ задълженията за оказване първа помощ и спасяване, трябва да тренира периодично, като тренировките задължително включват:
- установяване на потенциалната опасност при влизане в затворени помещения;
- познаване на симптомите и вредният за здравето ефект, от излагането на опасното въздействие на средата по време на влизане;
- познаване на персоналните защитни средства и оборудване.
6.2.5. Използваното за влизане в затворени пространства оборудване трябва да се поддържа винаги в готовност и в добро състояние. Същото надлежно се инспектира преди влизане.

6.3. Проверки на атмосферата в затворено пространство
6.3.1. Подходящ тест на атмосферата следва да се извърши от квалифицирано лице, е надлежно калиброван прибор при спазване инструкцията на производителя на прибора. Тестът следва да се прави непосредствено преди влизане на лице в затвореното пространство и след това на определени интервали от време до приключване работа. Когато е възможно следва да се извършва на различни нива в помещението. В случаите когато тест е невъзможен, без влизане в помещението, трябва да се извърши оценка на риска от такова влизане, както и при възможност да се ползват гъвкави шлангове или монтираните стационарни устройства за вземане на проби.
6.3.2. За целта на влизането, следните постоянни величини трябва да се постигнат:
21% обемно съдържание на кислород - измерено с прибор за измерване съдържанието на кислород;
- не повече от 1% от LFL - измерено с подходящ, чувствителен индикатор за концентрация на запалителни газове, когато предварителната оценка на риска е показала, че съществува възможност за наличие на запалителни газове или пари;
- не повече от 50% от най-ниската допустима граница за съдържание на токсични пари и газове, съобразно вида на същите (мерки за безопасност и качествата им).
Ако не са постигнати гореуказаните стойности, следва да се извърши допълнителна вентилация, с последващи замери на подходящи интервали.
6.3.3. Всеки тест на атмосферата следва да се извършва след спиране вентилирането и стабилизация на атмосферата в помещението.
6.3.4. Когато предварителната оценка показва потенциална опастност от наличие на токсични газове или изпарения, следва да се ползват стационарните или преносими уреди за тестване на долните граници.Следва да се има предвид, че тест за самозапалване и наличие на кислород, не дава представа за наличие на токсични газове и изпарения, или обратно.
6.3.5. Следва да се отбележи, че в някои случаи липса на достатъчно кислород може да се получи от спецификата на вътрешната конструкция на помещението, както и на покритието на танковете, наличие на остатъци от товар и други фактори, както и там, където не може (поради спецификата на конструкцията) да се подаде външна вентилация.

7. Издаване на разрешение за влизане
7.1. Разрешението за влизане (попълнени части 1, 2 и 3 от Приложение №1 на настоящото разпореждане) се издава от капитана или определеното от него отговорно лице на борда. Копие от разрешението се предава на влизащите.
7.2. Части 2 и 3 от „Проверовъчен лист и разрешение за влизане в затворено пространство“ (Приложение №1) се попълват от влизащите в затвореното пространство.
7.3. При завършване на работа отговорното лице попълва части 4 и 5 от Приложение
№1.
7.4. Разрешението за влизане се съхранява на борда от капитана или определеното от него отговорно лице за срок от 3 години.

8. Предпазни мерки по време на престоя в затворено пространство.
8.1. Атмосферата в затвореното пространство трябва да се проверява често, докато в него се намират хора. Хората трябва да бъдат инструктирани да напуснат затвореното пространство ако условията в него се влошат.
8.2. Влизащите трябва да са оборудвани с надлежно калибрирани и изпитани мулти- газ детектори, които да следят нивата на кислород, въглероден окис, и други газове ако е подходящо и би могло да се очаква тяхното наличие.
8.3. Вентилирането на помещението следва да е непрекъснато по време на престой и работа в него. При прекъсване на вентилацията, всички трябва да напуснат незабавно помещението. При прекъсване и последващо възстановяване на работа в помещението, се извършват нови замери преди повторното влизане.
8.4. Специално внимание следва да бъде отделено при работа с трябопроводи и кранове в затворени помещения. Ако се променят условията в атмосферата или се повиши температурата е необходимо да се увеличи честотата на тестване на атмосферата.
8.5. В спешни случаи или инциденти, при никакви обстоятелства дежурното лице не трябва да влиза в затвореното пространство прели да пристигне помощ. Започването на спасителна операция става само след оценка на ситуацията и осигуряване безопасността на спасителния екип. Само обучени членове на екипажа изпълняват спасителни операции в затворени пространства.

9. Допълнителни мерки за влизане в пространство, в което се очаква или се знаеу че атмосферата е опасна.
9.1. Пространство, чиято атмосфера не е проверена следва да се счита за опасно за влизане. Когато се знае или се очаква, че атмосферата е опасна, следва да се влиза в него само при отсъствие на друга алтернатива. Влизането е допустимо само за тестване атмосферата или работа свързана безопасността на живот или на кораба. Влизащият персонал трябва да е минимално необходимия, с опит за извършването на определената работа.
9.2. Винаги трябва да се използват подходящи апарати за дишане или въздушна линия, само от трениран персонал. Въздушни филтриращи/пречистващи дихателни апарати не трябва да се ползват, защото те не осигуряват снабдяване с чист въздух извън помещението.
9.3. Персоналът, който влиза трябва да е снабден с калибриран и изпитан мулти-газ детектор, следящ нивата на кислород, въглероден окис и други газове при необходимост.
9.4. Следва да се носи спасителен колан и спасително въже, освен когато последното не е необходимо да бъде ползвано.
9.5. Следва да се носят съответните защитни средства (облекло и др.), ако има риск от контакт с токсични или химически субстанции при влизането в такива пространства.

10. Специфични мерки при превоз на опасни товари
10.1. Опасни товари в пакетирана форма
10.1.1. Атмосферата на всяко пространство, съдържащо опасни товари, може да поставя в риск здравето или живота на всеки човек, влизащ в него. Информация за опасността от специфична субстанция се съдържа в IMGD Code Со бе, спешните процедури за корабите, превозващи опасни товари (EmS) и документа с данни по безопасността на материала (MSDS). Ако има доказателство или подозрение, че се е появил теч/разпиляване на - -опасна -субстанция, трябва -да се следват предпазните.. мерки, - описани, т. 6,3,4- на настоящото разпореждане.
10.1.2. Личният състав, от който се изисква да обработва разпилени субстанции или да премахне дефектни или повредени пакети, трябва да е подходящо трениран и да носи дихателен апарат и необходимото предпазно облекло.

10.2. Течни наливни товари
На танкерите, поради естеството на превозваните товари - нефт, нефтопродукти, химикали и втечнени газове, освен правилата съдържащи се в това разпореждане, преди влизане в затворени пространства се прилагат и завишените изисквания съдържащи се в 1800ТТ (Международно ръководство за безопасност на танкери и терминали). Информацията в него трябва да се ползва като база при подготвяне на плана за влизане.

10.3. Твърди насипни товари
На кораби, превозващи твърди насипни товари, опасна атмосфера може да се образува както в товарните, така и в съседните на тях пространства. Опасностите могат да включват горимост, изчерпване на кислорода или самозагряване, които трябва да бъдат означени в декларацията на товарача. За допълнителна информация се прави справка с Кодекса за безопасна практика за твърди насипни товари (IMSBC Code).

10.4. Използване на азот като инерт газ
Азота е безцветен и без мирис газ, който когато се използва като инерт газ, предизвикващ недостиг на кислород в затворени пространства и изходните отвори на палубата при вентилиране на танкове и празни пространства и товарни трюмове. Трябва да се отбележи, че едно дълбоко вдишване на 100% азот води до фатален изход.

10.5. Кислородо-отнемащи товари и материали
Постоянен риск при превоз на такива товари е отнемането на кислорода, поради специфичните качества на товара, например самозагряване, окисляване на метали и руди, или разграждане на растителни масла, животинска мазнина, зърно и други органични материали или техни остатъци/утайки. Познати като причиняващи отнемане на кислород са изброените по-долу материали:
10.5.1. зърно, зърнени продукти и остатъци от обработка на зърно (трици, счукано /грухано зърно, смлян малц или брашно), хмел, малцови люспи и използван малц,
10.5.2. маслодайни зърна, както и продукти и отпадъци от маслодайни зърна (такива като зърнени остатъци, кюспе, маслено кюспе и брашно),
10.5.3. копра,
10.5.4. дърва в пакетирана форма, дървен материал, стволове, иглолистни трупи, пулпова дървесина, подпори (минни и други подпори), талаш, дървени изрезки, дървен пулп на гранули и дървени стърготини,
10.5.5. юта, коноп, капок (влакна от копринено-памучно дърво), памук и други влакнодайни растения (такива като трева еспарто/испанска трева, сено, слама, бхуза, празни чували, памучни отпадъци, животинска козина, тъкани от животински или растителен произход, вълнени отпадъци и парцали,
10.5.6. рибно брашно и рибни отпадъци,
10.5.7. гуано,
10.5.8. сулфидни руди и рудни концентрати,
10.5.9. дървени въглища и въглищни продукти,
10.5.10. директно получено желязо (DRI) (конкреции от морското дъно),
10.5.11. сух лед,
10.5.12. метални отпадъци и отломъци, стоманени стружки от машинна обработка, старо желязо, и др.
Списъкът не е окончателен и изчерпателен.
Отнемане на кислород може да бъде причинено от други материали от растителен или животински произход, от горими самовъзпламеняващи се материали или от материали с високо съдържание на метал.

10.5. Фумигиран товар
Когато кораба е фумигиран, следва да се ползват инструкциите и препоръките дадени в “Препоръки за безопасно ползване на пестициди на корабите” (MSC.1/Circ.1358). Прилежащите към фумигираните помещения, следва да се считат като фумигирани също.

III. Привеждане в изпълнение
1. Директорите на дирекции „Морска администрация“ гр.Бургас и гр.Варна да доведат настоящото разпореждане до знанието на всички корабопритежатели, опериращи кораби, плаващи под българско знаме и всички прстанищни оператори в своя отговорен район за изпълнение.
2. Корабопритежателите да подготвят и изпратят копия от настоящото разпореждане на корабите си за запознаване и прилагане от капитаните,
3. Пристанищните оператори да включат в Технологичните карти изискванията на настоящото разпореждане по отношение на обработката на опасни и рискови товари, указани в т.10.
4. Директорите на дирекции „Морска администрация” гр.Варна и гр.Бургас да организират запознаването с и прилагането на разпореждането от служителите на отдели “Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели” и „Експлоатационна годност на пристанищата”.
5. Разпореждането да се публикува в интернет страницата на ИА “Морска администрация”, заедно с приложението към него.

IV. Влизане в сила
Настоящото Разпореждане влиза в сила от 07.12 2015 г. и отменя Разпореждане № 93 от 21.10.2005 г.

V. Контрол
Контролът по прилагане на настоящото разпореждане възлагам на г-н .Петър Киров, главен секретар на ИА”Морска администрация”.

кдп инж. Живко Петров
Изпълнителен директор на "ИА "Морска администрация"

Приложение № 1

ПРОВЕРОВЪЧЕН ЛИСТ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО

Попълва се от капитана; определения отговорник (старши палубен/машинен офицер) и от влизащия в затвореното пространство или упълномощения водач на влизащия тим в три екземпляра - по един за всеки и се връщат на капитана за съхранение в папка след отмяна на разрешението.

Забележки:
1. Разрешението трябва да съдържа ясно определение, относно максималния му период на валидност.
2. За да се постигне представителна извадка от атмосферата по напречния разрез на помещението, трябва да се вземат проби от няколко нива и през колкото е възможно повече проверовъчни отвори. Вентилацията трябва да бъде спряна за около 10 минути преди вземането на пробите от атмосферата на помещението, които се вземат преди влизане в него.
3. Проби за специфични токсични замърсители, като бензин, водород ти сяра, трябва да се предприемат в зависимост от предишното съдържание на пространството.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ