Регламент (ЕО) № 561/2006 на ЕП и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ

Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

ПРИЛОЖЕНИЕ

С Регламент (ЕО) № 561/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/1054, се определят правила за времето на управление и почивките в работно и извънработно време за водачите на камиони, извънградски автобуси и автобуси с оглед подобряване на условията на труд и пътната безопасност.

Регламент (ЕО) № 561/2006:

 • се прилага за сухопътен превоз на стоки от превозни средства, чиято обща маса не превишава 3,5 тона, и за сухопътен транспорт на пътници с превозни средства, които са пригодени да превозват повече от 9 души (заедно с водача);
 • считано от 1 юли 2026 г., се прилага за международен сухопътен превоз на стоки или при каботажни превози с превозни средства (включително всяко ремарке или полуремарке) с обща маса над 2,5 тона;
 • се прилага без значение на държавата на регистрация на превозното средство за сухопътен превоз в ЕС и между държави от ЕС, Швейцария и държави от Европейското икономическо пространство.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Минимална възраст

Водачът и придружителите на водачите трябва да са навършили 18 години, с изключение на определени обстоятелства за придружители на обучаващи се водачи, за които минималната възраст е 16 години (вж. член 5 за повече подробности).

Правила относно времето на управление, почивките по време на работа и почивките извън работно време

Подробни правила за тях са определени в членове 6, 7, 8 и 9. Те включват:

 • максимално дневно време за управление от 9 часа, което може да се удължи на 10 часа не повече от два пъти седмично;
 • максимално седмично време на управление от 56 часа;
 • максимално общо натрупано време на управление от 90 часа през всеки две последователни седмици;
 • след период на управление от 4,5 часа водачът трябва да ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути, освен ако не ползва почивка;
 • минимална дневна почивка от 11 часа, която може да се намали на 9 часа, но не повече от три пъти между всеки два седмични периода на почивка;
 • регулярен период на седмична почивка от най-малко 45 часа и намален седмичен период на почивка от най-малко 24 часа.

Изменения с Регламент (ЕС) 2020/1054:

 • Транспортните дружества трябва да организират работата на водачите по такъв начин, че да им позволява да се върнат в оперативната централа на работодателя, когато водачите обикновено се намират в съответната държава от ЕС, или до мястото на пребиваване на водачите и те да прекарат поне една редовна седмична почивка (или седмична почивка от повече от 45 часа като компенсация за намалена почивка) в рамките на всеки период от четири последователни седмици.
 • Водачите трябва да могат да се възползват от седмичната си почивка от 45 часа на подходящо място, съобразено с пола, което е подходящо за спане и разполага със санитарни условия (т.е. далеч от кабината на превозното средство), чиито разходи трябва да бъдат поети от транспортното дружество като работодател.
 • Намалените и редовни седмични почивки на водачите не трябва да се прекъсват повече от два пъти от други дейности, които не надвишават общо 1 час, когато тези водачи придружават превозни средства, които се транспортират с ферибот или влак. Това важи само в случай на водачи, които имат достъп до каюта за спане на ферибота или влака, а в случай на редовна седмична почивка прекъсването е възможно само когато планираната продължителност на пътуването е 8 часа или повече.

Откога се прилага?

 • Регламент (ЕС) 2020/1054, който изменя Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014, се прилага от 1 август 2020 г., а член 1, параграф 15 и член 2, параграф 12 ще се прилагат от 31 декември 2024 г.
 • Регламент (ЕО) № 561/2006 се прилага от 11 април 2007 г., с изключение на член 10, параграф 5, член 26, параграфи 3 и 4 и член 27, които влязоха в сила на 1 май 2006 г.

Виж актуалния текст в EUR-Lex

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар