Списък на хармонизираните стандарти за лични предпазни средства

От 21 април. 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

Както и до момента, производителят или негов упълномощен представител в ЕС могат да докажат качествата на всяко съответно ЛПС като използват европейските хармонизирани стандарти.

Съответствието с европейски хармонизиран стандарт осигурява по подразбиране съответствие със съществените изисквания за здраве и безопасност. Номерата на тези стандарти се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Първият списък с данните на хармонизираните стандарти, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета бе публикуван в официален вестник 2018/C 113/04.

В обобщението по-долу са представени данните за хармонизираните стандарти, публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ). В него се възпроизвежда информацията, която вече е публикувана в серия L или серия C на ОВ, както е посочено в колони (2), (5) и/или (7). В информацията се съдържат всички данни, които към момента на изготвяне на обобщението все още са осигурявали презумпция за съответствие, заедно с данните, които вече са оттеглени от ОВ.

Това е актуалният последен сумаризиран списък на хармонизираните стандарти за лични предпазни средства, публикуван на 22.07.2021 г.

Линк за изтегляне в pdf формат (само на английски език): https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46431

Линк за изтегляне в xls формат (има файл и на български език): https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46553

Референтен номер на стандарта (В) Наименование на стандарта (Г) Начална дата на презумпцията за съответствие (1) Данни на ОВ относно публикуване в ОВ (2) Начална дата на презумпцията за съответствие с ограничение (4) Дата на оттегляне от ОВ (прекратяване на действието на презумпцията за съответствие) (6)
EN 136:1998,
EN 136:1998/AC:2003
Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 137:2006Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен въздух, с цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 140:1998,
EN 140:1998/AC:1999
Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 142:2002Средства за защита на дихателните органи. Наустници. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 143:2000,
EN 143:2000/AC:2005,
EN 143:2000/A1:2006
Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 144-1:2000,
EN 144-1:2000/A1:2003,
EN 144-1:2000/A2:2005
Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 1: Резби на съединителната втулка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 144-2:1998Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 2: Резби на изходящите накрайници21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 144-3:2003,
EN 144-3:2003/AC:2003
Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за работа под вода, в които се  използва азот и кислород21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 145:1997,
EN 145:1997/A1:2000
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, със затворена система със сгъстен кислород или сгъстен кислород и азот. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 148-1:1999Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 1: Връзка със стандартна резба21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 148-2:1999Средства за защита на дихателните органи.  Съединителни резби за лицеви части. Част 2: Връзка с централно разположение на резбата21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 148-3:1999Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 3: Връзка с резба М 45 х 321/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 149:2001+A1:2009Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 166:2001Индивидуална защита на очите. Изисквания21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 169:2002Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 170:2002Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 172:1994,
EN 172:1994/A1:2000,
EN 172:1994/A2:2001
Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от слънчево заслепяване за използване в промишлени условия21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 174:2001Индивидуална защита на очите. Очила "закрит тип" за ски алпийски дисциплини21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 175:1997Лични предпазни средства.Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 207:2017Лични предпазни средства за очите. Филтри и средства за защита на очите от лазерно лъчение (очила за защита от лазер)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 208:2009Лични предпазни средства за очи. Средства за защита на очите при настройка на лазери и лазерни системи (очила за лазерна настройка)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 250:2014Дихателна екипировка. Апарат автономен, с отворена система със сгъстен въздух за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 342:2017Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 343:2019Защитно облекло. Защита срещу дъжд19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 343:2003+A1:2007,
EN 343:2003+A1:2007/AC:2009
Защитно облекло. Защита срещу дъжд21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 352-1:2002Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201821/01/2023
EN 352-1:2020Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите-21/07/2021
EN 352-2:2002Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201821/01/2023
EN 352-2:2020Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни в ушите-21/07/2021
EN 352-3:2002Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201821/01/2023
EN 352-3:2020Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за глава и/ или лице-21/07/2021
EN 352-4:2001,
EN 352-4:2001/A1:2005
Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4: Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201821/01/2023
EN 352-4:2020Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4: Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума21/07/2021OJ L 259 - 21/07/2021
EN 352-5:2002,
EN 352-5:2002/A1:2005
Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5: Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201821/01/2023
EN 352-5:2020Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5: Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума21/07/2021OJ L 259 - 21/07/2021
EN 352-6:2002Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 6: Антифони, покриващи ушите, с устройства за комуникация21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201821/01/2023
EN 352-6:2020Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 6: Антифони, покриващи ушите, с устройства за комуникация21/07/2021OJ L 259 - 21/07/2021
EN 352-7:2002Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 7: Антифони, поставяни в ушите, чувствителни към нивото на шума21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201821/01/2023
EN 352-7:2020Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 7: Антифони, поставяни в ушите, чувствителни към нивото на шума21/07/2021OJ L 259 - 21/07/2021
EN 352-8:2008Антифони. Изисквания и изпитване за безопасност. Част 8: Антифони, покриващи ушите за аудио развлечение21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201821/01/2023
EN 352-8:2020Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 8: Слушалки, покриващи ушите, за аудио развлечения21/07/2021OJ L 259 - 21/07/2021
EN 352-9:2020Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 9: Антифони, поставяни в ушите, с електрически аудио вход21/07/2021OJ L 259 - 21/07/2021
EN 352-10:2020Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 10: Антифони, поставяни в ушите, с аудио вход за развлечения21/07/2021OJ L 259 - 21/07/2021
EN 353-1:2014+A1:2017Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане с водач включително осигурителна линия. Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач включително твърда осигурителна линия21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 353-2:2002Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 354:2010Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни въжета21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 355:2002Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 358:1999Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 358:2018Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани и предпазни въжета за поддържане и ограничаване при работа19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 360:2002Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 361:2002Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цялото тяло21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 362:2004Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 365:2004,
EN 365:2004/AC:2006
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Общи изисквания към инструкциите за употреба, поддържане, периодична проверка, ремонт, маркировка и опаковка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 374-1:2016Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките за химични опасности (ISO 374-1:2016)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 374-5:2016Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания към характеристиките за опасностите от микроорганизми (ISO 374-5:2016)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 379:2003+A1:2009Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 381-5:1995Защитно облекло за работа с ръчно държани верижни триони. Част 5: Изиквания към протектори за крака21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 381-7:1999Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 7: Изисквания за защитни ръкавици за работа с верижни триони21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 381-9:1997Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 9: Изисквания за защитни гети за работа с верижен трион21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 381-11:2002Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 11: Изисквания за  защитни куртки21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 388:2016Ръкавици за защита от механични рискове21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 388:2016+A1:2018Ръкавици за защита от механични рискове19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 397:2012+A1:2012Защитни каски за индустрията21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 402:2003Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска или  наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 403:2004Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване. Филтриращи средства с качулка за самоспасяване при пожар. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 404:2005Средства за защита на дихателните органи при евакуация. Самоспасител с филтър за защита от въглероден моноксид с наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 405:2001+A1:2009Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски с клапани - газозащитни или комбинирани. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 407:2004Защитни ръкавици срещу термични опасности (топлина и/или огън)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 420:2003+A1:2009Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 421:2010Защитни ръкавици срещу йонизиращо лъчение и радиоактивно замърсяване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 443:2008Каски за пожарогасене в сгради и други постройки21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 469:2005,
EN 469:2005/AC:2006,
EN 469:2005/A1:2006
Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение  на защитно облекло за пожарогасене21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201805/09/2022
EN 469:2020Защитно облекло за пожарникари. Изисквания към eксплоатационните показатели на защитно облекло за пожарникари05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN 510:2019Изисквания за защитни облекла срещу риска от захващането им от движещи се части на машини19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 511:2006Защитни ръкавици срещу студ21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 564:2014Екипировка за алпинизъм. Спомагателни шнурове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 565:2017Екипировка за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 566:2017Екипировка за алпинизъм. Клупове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 567:2013Екипировка за алпинизъм. Скоби за въже. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 568:2015Съоръжения за алпинизъм. Средства за закрепване в лед. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 569:2007Съоръжения за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 659:2003+A1:2008,
EN 659:2003+A1:2008/AC:2009
Защитни ръкавици за пожарникари21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 795:2012Лични предпазни средства срещу падане от височина. Осигурителни устройства-21/04/2018
EN 812:2012Противоударни шапки за индустрията21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 813:2008Лични предпазни средства срещу падане. Предпазни колани за седнало положение21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 893:2019Съоръжения за алпинизъм. Котки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 943-1:2015Защитно облекло срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, включително течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за изпълнение на проветряеми и непроветряеми "газонепропускливи" (тип 1) костюми21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 943-1:2015+A1:2019Защитно облекло срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, включително течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за изпълнение на проветряеми и непроветряеми "газонепропускливи" (тип 1) костюми19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 943-2:2019Защитно облекло срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, включително течни и твърди аерозоли. Част 2: Изисквания за изпълнение на "газонепропускливи" (тип 1) костюми за химична защита за аварийни екипи (АЕ)19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 958:2017Екипировка за алпинизъм. Системи за поглъщане на енергията (via ferrata), използвани при катерене. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 966:2012+A1:2012Каски за въздушни спортове21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1073-1:2016+A1:2018Защитно облекло срещу преносими по въздуха твърди частици, включително радиоактивно замърсяване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно облекло за тялото и дихателните пътища срещу замърсяване с радиоактивни частици19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 1073-2:2002Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на непроветряемо защитно облекло срещу  замърсяване с радиоактивни частици21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1077:2007Каски за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1078:2012+A1:2012Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1080:2013Защитни каски срещу удар за малки деца21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1082-1:1996Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката за защита срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 1: Ръкавици с мрежа от метални пръстени и защитни средства за ръката21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1082-2:2000Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 2: Ръкавици и защитни средства за ръката, различни от мрежа от метални пръстени21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1146:2005Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен въздух, включващи качулка  за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1149-5:2008Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201805/09/2022
EN 1149-5:2018Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Технически изисквания към материала и конструкцията05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN 1150:1999Защитно облекло. Облекло с видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201805/09/2022
EN 1385:2012Каски за кану и спортове в планински реки21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1486:2007Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и изисквания за отражателно облекло за специално пожарогасене21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1497:2007Лични предпазни средства срещу падане. Спасителни колани за цялото тяло21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1731:2006Идивидуална защита на очите. Средства от мрежест тип за защита на очите и лицето21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1827:1999+A1:2009Средства за защита на дихателните органи. Полумаски без клапани за вдишване и със заменящи се филтри - газозащитни или комбинирани, или за защита само от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1891:1998Лични предпазни средства за предотвратяване на падане от височина. Въжета със сърцевина и обвивка с малко удължение21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 1938:2010Индивидуална защита на очите. Очила за мотоциклетисти и мотопедисти21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 10819:2013Вибрация и удар. Вибрация ръка-рамо. Измерване и оценяване на предаването на вибрация през ръкавици върху дланта на ръката (ISO 10819:2013)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN ISO 10819:2013,
EN ISO 10819:2013/A1:2019
Вибрация и удар. Вибрация ръка-рамо. Измерване и оценяване на предаването на вибрация през ръкавици върху дланта на ръката (ISO 10819:2013)19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN ISO 10862:2009Малки плавателни съдове. Системи за бързо освобождаване на трапецовидни колани (ISO 10862:2009)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 11393-2:2019Защитно облекло за ползватели на ръчни верижни триони. Част 2: Технически изисквания и методи за изпитване за предпазители за краката (ISO 11393-2:2018)19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN ISO 11393-4:2019Защитно облекло за ползватели на ръчни верижни триони. Част 4: Технически изисквания и методи за изпитване за защитни ръкавици (ISO 11393-4:2018)19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN ISO 11393-5:2019Защитно облекло за ползватели на ръчни верижни триони. Част 5: Технически изисквания и методи за изпитване за защитни гамаши (ISO 11393-5:2018)19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN ISO 11393-6:2019Защитно облекло за ползватели на ръчни верижни триони. Част 6: Технически изисквания и методи за изпитване за защитни средства за горната част на тялото (ISO 11393-6:2018)19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 12021:2014Дихателна екипировка. Сгъстен въздух за дихателни апарати21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12083:1998,
EN 12083:1998/AC:2000
Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици, газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12270:2013Екипировка за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12275:2013Екипировка за алпинизъм. Съединители. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12276:2013Екипировка за алпинизъм. Фрикционни котви. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12277:2015Екипировка за алпинизъм. Хамут. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 12277:2015+A1:2018Екипировка за алпинизъм и спортно катерене. Спортни седалки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 12278:2007Екипировка за алпинизъм. Макари. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 12312-1:2013,
EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 1: Слънчеви очила за обща употреба (ISO 12312-1:2013)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 12312-2:2015Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 2: Филтри за директно наблюдаване на слънцето (ISO 12312-2:2015)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 12401:2009Малки плавателни съдове. Обезопасяващи колани и обезопасяващи линии на палубата за употреба в плавателни съдове за развлечение. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12401:2009)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 12402-5:2006,
EN ISO 12402-5:2006/AC:2006,
EN ISO 12402-5:2006/A1:2010
Лични предпазни средства за плаване . Част 5: Средства за плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност (ISO 12402-5:2006)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 12402-6:2006,
EN ISO 12402-6:2006/A1:2010
Лични предпазни средства за плаване . Част 6:  Спасителни жилетки и средства за плаваемост за специални цели. Изисквания за безопасност и допълнителни методи за изпитване (ISO 12402-6:2006)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 12402-8:2006,
EN ISO 12402-8:2006/A1:2011
Лични предпазни средства за плаване . Част 8: Принадлежности. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12402-8:2006)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12477:2001,
EN 12477:2001/A1:2005
Защитни ръкавици за заварчици21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12492:2012Екипировка за алпинизъм. Каски за алпинисти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12841:2006Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12941:1998,
EN 12941:1998/A1:2003,
EN 12941:1998/A2:2008
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 12942:1998,
EN 12942:1998/A1:2002,
EN 12942:1998/A2:2008
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13034:2005+A1:2009Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти (екипировка тип 6 и тип РВ[6])21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13061:2009Защитно облекло. Средства за защита на пищялните кости на футболисти. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13158:2009Защитно облекло. Защитни жилетки, протектори за тялото и раменете използвани при конен спорт: за ездачи на коне, персонал, работещ с коне и за водачи на впряг. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201831/08/2018
EN 13158:2018Защитно облекло. Защитни жилетки, протектори за тялото и раменете, използвани при конен спорт за ездачи на коне, персонал, работещ с коне и за водачи на впряг. Изисквания и методи за изпитване15/06/2018OJ C 209 - 15/06/2018
EN 13178:2000Индивидуална защита на очите. Протектори за очи за зимни спортове21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13277-1:2000Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13277-2:2000Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 2: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за стъпалото в областта на камарата, защитни средства за пищяла и защитни средства за ръката до лакътя21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13277-3:2013Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 3: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за торса21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13277-4:2001,
EN 13277-4:2001/A1:2007
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 4: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за глава21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13277-5:2002Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 5: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за половите органи и защитни средства за корема21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13277-6:2003Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 6: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за бюста на жени21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13277-7:2009Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 7: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за ръката от китката надолу и за стъпалата21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13277-8:2017Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 8: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за лице за карате21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13356:2001Приспособления за видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201805/09/2022
EN 13484:2012Каски за ползвателите на едноместни шейни21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13546:2002+A1:2007Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, стъпалата и гениталиите на хокеисти и хокейни вратари и защитни средства за пищялните кости на хокеисти. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13567:2002+A1:2007Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, гениталиите и лицето на фехтовачи. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13594:2015Защитни ръкавици за професионални мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13595-1:2002Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета, панталони и костюми от една или две части. Част 1: Общи изисквания21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201805/09/2022
EN 13595-3:2002Защитно облекло за професионални мотоциклетисти - якета, панталони и костюми от една или две части. Част 3: Метод за определяне здравината на пропукване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201805/09/2022
EN 13634:2017Защитни обувки за мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 13688:2013Защитно облекло. Общи изисквания (ISO 13688:2013)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13781:2012Защитни каски за водачи и пътуващи в моторни шейни и бобслей21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13794:2002Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати със затворена система за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 13832-2:2006Защитни обувки срещу химични продукти. Част 2: Изисквания за обувки, устойчиви на  химични продукти в лабораторни условия21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 13832-2:2018Обувки за защита от химикали. Част 2: Изисквания за ограничен контакт с химикали19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 13832-3:2006Защитни обувки срещу химични продукти. Част 3: Изисквания за обувки с висока устойчивост на  химични продукти в лабораторни условия21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 13832-3:2018Обувки за защита от химикали. Част 3: Изисквания за продължителен контакт с химикали19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 13949:2003Дихателна екипировка. Автономен дихателен апарат с отворена система за употреба със сгъстен газ  Nitrox  и кислород за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 13982-1:2004,
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 1: Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, осигуряващи защита на цялото тяло  от твърди частици във въздуха (облекло тип 5) (ISO 13982-1:2004)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 13998:2003Защитно облекло. Престилки, панталони и елеци за защита срещу срязвания и пробождания от ръчно държани ножове (ISO 13998:2003)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14021:2003Защитни средства за мотоциклетизъм при всякакви терени, предназначени за защита  на мотоциклетиста от камъни и отломки. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14052:2012+A1:2012Каски с високи характеристики за индустрията21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14058:2017Защитно облекло. Облекла за защита срещу студени условия на заобикалящата среда21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14120:2003+A1:2007Защитно облекло. Защитни средства за китки, длани, колене и лакти за използващите ролкови спортни уреди. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14126:2003,
EN 14126:2003/AC:2004
Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитни облекла срещу причинители на инфекции21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14143:2013Дихателна екипировка. Автономни дихателни апарати със затворен цикъл за работа под вода21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14225-1:2017Костюми за гмуркане. Част 1: Термоизолационни костюми. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14225-2:2017Костюми за гмуркане. Част 2: Водонепропускливи костюми. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14225-3:2017Костюми за гмуркане. Част 3: Костюми и съставни части със системи за активно затопляне или охлаждане. Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14328:2005Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу срязване с електрически задвижвани ножове  . Изисквания и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14387:2004+A1:2008Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14435:2004Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове с отворена система със сгъстен въздух, с полу маска, предвидени само за положително налягане. Изисквания, изпитвания, маркировка+E96821/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14458:2018Индивидуална защита на очите. Лицеви козирки с висока ефективност за употреба само със защитни каски19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN ISO 14460:1999,
EN ISO 14460:1999/AC:1999,
EN ISO 14460:1999/A1:2002
Защитно облекло за автомобилни състезатели. Защита срещу топлина и пламък. Експлоатационни изисквания и методи за изпитване (ISO 14460:1999)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14529:2005Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарти с командване от белите дробове, с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени да включват положително налягане, само за евакуиране21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14593-1:2005Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан командван от белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания, изпитване и маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 14594:2005,
EN 14594:2005/AC:2005
Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия с непрекъснат поток.  Изисквания, изпитване и маркировка21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201819/11/2021
EN 14594:2018Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия с непрекъснат поток. Изисквания, изпитване и маркировка19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 14605:2005+A1:2009Защитни облекла срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4])21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 14877:2002Защитно облекло за абразивно-струйни операции с използване на гранулирани абразиви (ISO 14877:2002)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 15027-1:2012Защитни костюми за потапяне. Част 1: Костюми за постоянно носене. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-1:2012)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 15027-2:2012Защитни костюми за потапяне. Част 2: Костюми за евакуация. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-2:2012)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 15090:2012Обувки за пожарникари21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 15151-1:2012Екипировка за алпинизъм. Устройства за спиране. Част 1: Спирачки, снабдени с ръчно заключващ се механизъм, изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 15333-1:2008,
EN 15333-1:2008/AC:2009
Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 1: Апарати с командване от белите дробове21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 15333-2:2009Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 1: Апарати със свободно изтичане21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 15613:2008Протектори за колене и лакти при спортове на закрито. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 16027:2011Защитно облекло. Защитни ръкавици за футболни вратари21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 16350:2014Защитни ръкавици. Електростатични свойства21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 16473:2014Каски за пожарникари. Каски за спасителни операции21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 16716:2017Екипировка за алпинизъм. Системи от въздушни възглавници за лавини. Изисквания за безопасност и методи за изпитване21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 17092-2:2020Защитно облекло за мотоциклетисти. Част 2: Защитно облекло срещу високо натоварване. Изисквания05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN 17092-3:2020Защитно облекло за мотоциклетисти. Част 3: Защитно облекло срещу средно натоварване. Изисквания05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN 17092-4:2020Защитно облекло за мотоциклетисти. Част 4: Защитно облекло срещу леко натоварване. Изисквания05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN 17092-5:2020Защитно облекло за мотоциклетисти. Част 5: Защитно облекло срещу леко натоварване от протриване. Изисквания05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN 17092-6:2020Защитно облекло за мотоциклетисти. Част 6: Комплекти готово облекло за защита срещу удар. Изисквания05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN 17109:2020Въжени маршрути. Система за индивидуално осигуряване. Изисквания за безопасност и методи за изпитване05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN ISO 17249:2013,
EN ISO 17249:2013/AC:2014
Обезопасяващи обувки, устойчиви на срязване с верижен трион (ISO 17249:2013)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN 17353:2020Защитно облекло. Облекло с повишена видимост за ситуации със сpеден pиск05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN ISO 20320:2020Защитно облекло за сноуборд. Протектори за китката. Изисквания и методи за изпитване (ISO 20320:2020)05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN ISO 20345:2011Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO 20345:2011)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 20346:2014Лични предпазни средства. Защитни обувки (ISO 20346:2014)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 20347:2012Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 20347:2012)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 20471:2013,
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/2018
EN ISO 27065:2017Защитно облекло. Изисквания към характеристиките на защитно облекло, носено от оператори, използващи течни пестициди и от работници, изложени на тяхното въздействие (ISO 27065:2017)21/04/2018OJ C 113 - 27/03/201805/09/2022
EN ISO 27065:2017,
EN ISO 27065:2017/A1:2019
Защитно облекло. Изисквания към характеристиките на защитно облекло, носено от оператори, използващи течни пестициди и от работници, изложени на тяхното въздействие (ISO 27065:2017)05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021
EN 50321-1:2018Работа под напрежение. Обувки за електрическа защита. Изолиращи обувки и боти15/06/2018OJ C 209 - 15/06/201819/11/2020
EN 50321-1:2018,
EN 50321-1:2018/AC:2018-08
Работа под напрежение. Обувки за електрическа защита. Изолиращи обувки и боти19/05/2020OJ L 156 - 19/05/2020
EN 61482-2:2020Работа под напрежение. Защитни облекла срещу опасност от топлина при електрическа дъга. Част 2: Изисквания05/03/2021OJ L 077 - 05/03/2021

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ