Европейска социална харта

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ХАРТА (РЕВИЗИРАНА)

Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2000г., изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.

Член единствен. Ратифицира Европейската социална харта (ревизирана) от 3 май 1996 г., подписана на 21 септември 1998 г. в Страсбург, със следната декларация:
"Република България във връзка с ал. 1 на чл. А от част III на хартата декларира:
1. Разглежда част I от тази харта като декларация за целите, които ще следва с всички подходящи средства от национален и международен характер, както е посочено във встъпителния параграф на тази част.
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Обвързва се с чл. 1, чл. 2, ал. 2 - 7, чл. 3, чл. 4, ал. 2 - 5, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 8, чл. 9, чл. 10, ал. 2, ал. 3, буква "а" и ал. 4, чл. 11, чл. 12, чл. 13, ал. 1 - 3, чл. 14, чл. 16, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 4, чл. 19, ал. 5 и 9, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 24, чл. 25, чл. 26, чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 28 и чл. 29 от част II на хартата.
3. Приема контрол върху изпълнението на задълженията си по тази харта съгласно чл. D, ал. 2 от част IV от нея в съответствие с процедурата, предвидена в Допълнителния протокол към Европейската социална харта от 9 ноември 1995 г. относно системата за колективни искове."
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 29 март 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Правителствата, подписали тази харта, като членове на Съвета на Европа,
вземайки предвид, че целта на Съвета на Европа е постигането на по-голямо единство между неговите членове, за да запазят и осъществят идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство, и да съдействат за своя икономически и социален прогрес, в частност чрез защитата и по-нататъшното реализиране на правата на човека и основните свободи;
вземайки предвид, че с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г. и протоколите към нея, страните - членки на Съвета на Европа, се споразумяха да осигурят на своите народи гражданските и политическите права и свободи, предвидени в тези документи;
вземайки предвид, че с Европейската социална харта, открита за подписване в Торино на 18 октомври 1961 г., и протоколите към нея, страните - членки на Съвета на Европа, се споразумяха да осигурят на своите народи социалните права, предвидени в тези документи с цел да подобрят тяхното жизнено равнище и социално благосъстояние;
припомняйки, че Конференцията на министерско равнище по правата на човека, състояла се в Рим на 5 ноември 1990 г., подчерта нуждата, от една страна, да се запази неделимият характер на всички права на човека, били те граждански, политически, икономически, социални или културни, и, от друга страна, да се даде нова сила на Европейската социална харта;
решени, както бе определено по време на Конференцията на министрите, състояла се в Торино на 21 и 22 октомври 1991 г., да осъвременят и пригодят основните постановки на хартата така, че да вземат под внимание в частност фундаменталните социални промени, които настъпиха след приемането й;
признавайки предимството в една ревизирана харта, съставена с цел постепенно да замести Европейската социална харта, да бъдат обединени правата, гарантирани от така изменената харта, правата, гарантирани от Допълнителния протокол от 1988 г., както и добавени нови права,
се споразумяха за следното:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.