Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Приет с Постановление № 255 от 29 септември 2016 г., Обн. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 25 Май 2018г., изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) по отношение на:
1. условията и реда за предоставяне, продължаване, отказ и отменяне на писменото решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда на работници - граждани на трети държави, включително условията за провеждане на проучването по чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ, във връзка с издаване от Министерството на вътрешните работи на:
а) Единно разрешение за пребиваване и работа;
б) разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на Европейския съюз";
в) разрешение за сезонен работник;
г) разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер;
2. условията и реда за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на работници - граждани на трети държави, в Република България;
3. условията и реда за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за извършване на дейност на свободна практика на работници - граждани на трети държави, в Република България;
4. условията и реда за регистрация на заетост без разрешение за работа;
5. реда за деклариране на заетост без разрешения за работа;
6. структурата, функциите и организацията на дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност;
7. условията и реда за определянето на служителите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), които да се командироват дългосрочно в службите по трудови и социални въпроси.
Чл. 2. (1) За предоставяне на решение за достъп до пазара на труда по чл. 1, т. 1 и за издаване на разрешение по чл. 1, т. 2 работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложенията на правилника;
2. обосновка на искането;
3. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника - гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, както това е посочено в информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД);
5. справка-декларация за работещите във фирмата работници - граждани на трети държави, наети по трудов договор, с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване;
6. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.) справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария, включително лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 6 ЗТМТМ - в предходните 12 месеца (по месеци), подписана от работодателя;
7. декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ;
8. други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате