Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Обн. ДВ. бр.97 от 2 Ноември 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този правилник урежда:
1. изискванията за правилната и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура;
2. правата, задълженията и отговорностите на сдружения за напояване, регистрирани по Закона за сдружения за напояване и придобили право на ползване или право на собственост върху съоръжения от хидромелиоративната инфраструктура.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.