Правилник за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по електродъгово заваряване

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на метални изделия, без машини и оборудване” (код 28,25 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА".
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

ИЗДАДЕН ОТ КОМИТЕТА ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

Обн. ДВ. бр.55 от 13 Юли 1965г., изм. ДВ. бр.25 от 27 Март 1979 г.

I. ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ ПО ЗАВАРЯВАНЕ (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

II. ПОДГОТОВКА НА КОНТРОЛНИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ ПО ЗАВАРЯВАНЕТО (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

47. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.).

48. В едномесечен срок от обнародване на правилника всички ведомства, ОНС, ДСО или предприятия в страната трябва да изпратят сведения до ЦБЗ за наличния брой електрозаварчици и колко от тях притежават правоспособност по досега съществуващите системи на паспортизиране.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.