Правилник за безопасността на труда при взривните работи

ЗАПОВЕД № 294 от 28 декември 1996 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ
ДВ. бр. 3 от 10.01.1997г.

Издадена от министъра на труда и социалните грижи,
обн., ДВ, бр. 3 от 10 януари 1997 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда:
1. Утвърждавам Правилник по безопасността на труда при взривните работи. Правилникът влиза в сила от 1.VII.1997 г. и отменя от същата дата Правилника по безопасността на труда при взривните работи от 1971 г. - Д-01-009.
2. Нареждам правилникът да се издаде като самостоятелно издание.


Заповед №20
от 26 февруари 1999 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда:
1. Утвърждавам правилник за изменение и допълнение на Правилника по безопасността на труда при взривните работи.
2. Нареждам правилникът да бъде публикуван в Информационния бюкетин по труда на Министерството на труда и социалната политика.

Министър: Ив. Нейков


Дял първи.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Област и приложение на правилника

Чл. 1. (1) С този правилник се определят изискванията за безопасност при извършване на промишлени взривни работи (по-нататък в текста "взривни работи"), както и на всякакъв вид дейности с промишлени взривни материали.
(2) По смисъла на този правилник към промишлени взривни материали (по-нататък в текста "взривни материали") се отнасят взривни вещества, барути, пиротехнически състави, смеси и изделия от тях и средства за взривяване, предназначени за употреба в народното стопанство и бита, за взривни работи, пиротехнически и илюминационни ефекти, спортни, ловни и културни нужди, както и технически средства, използващи енергията на взрива.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.