В-01-04-15 Правилник по безопасността на труда в каучукопреработващата промишленост

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

София, 1978 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 1. (1) Правилникът е задължителен за персонала на всички заводи и предприятия в каучукопреработващата промишленост към Министерството на химическата промишленост и за всички предприятия и цехове с такава дейност независимо от ведомствената им подчиненост.
(2) Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително.
Чл. 2. Забранено е издаването и изпълнението на заповеди и нареждания, които противоречат на правилника. Измененията на технологичния процес да се извършват само с писмена заповед на директора на предприятието.

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа. Общи положения
I. Обсег и ред за приложение иа правилника
II. Задължение на административно-техническия персонал и на работниците
III. Специално работно облекло и лични предпазни средства

Глава втора. Санитарно-технически изисквания към генералния план, сградите и територията иа предприятието
I. Общи положения
II. Територии и сгради
III. Спомагателни сгради и санитарно-битови помещения
IV. Отопление и вентилация
V. Осветление
VI. Водоснабдяване и канализация
VII. Шум и вибрации

Глава трета. Складово стопанство и транспорт
I. Складове и бункери
ІІ. Транспортиране и съхраняване на суровини, материали, полупродукти и готова продукция
ІІІ. Междуцехов и вътрешноцехов транспорт
Общи положения
Железопътен транспорт
Автотранспорт
Повдигателни уредби
ІV.Товарно-разтоварни работи

Глава четвърта. Изисквания към машините и съоръженията
I. Общи положения
II. Контролно-измерителни уреди
III. Тръбопроводи
IV. Работа в шахтите и колекторите в промншле- . ката канализация
V. Работа на височина
VI. Ремонтни работи

Глава пета
I. Електрически уредби и съоръжения
II. Защита от статично електричество

Глава шеста
I. Подготовка на материалите и суровините (пресяване, сушене и нарязване)
Подгревателна камера
Гилотина за рязане на бали от естествен или синтетичен каучук
Машина за нарязване СК на ленти
Сушилни, сеялки и сита
Открити смесители (валци)
Закрити каучукосмееители
Охладителни съоръжения Бъркачки за лепила, смазки и латексяи дисперсии
ІІ. Изработване на каучукови и каучуково-текстилни детайли за изделията, профилиране, шпрединговане и импрегниране, каландиране
Шпредингмашина
ІІІ. Линия за шпредингниране на корд, метилокорд и платове
Каландри и каландрови линии Машини за разкрояване на текстилен и метален корд

IV Вулканизация на изделията
Хидравлични преси
Ротационни праси за непрекъсната вулканизация
Машини, за леене под налягане
Автоклави
V. Окачествяване, опаковка и съхраняване на готовите изделия

Глава седма
Технически изделия и пневматични гуми
Машина за изработване на браслети от текстил и металкорд
Машина за конфекция на конвенционални и радиални гуми
Агрегати за изработване и обличане на бортови обръчи
Машина за стиковка на камери
Камери за впръскване на конвенционираните гуми
Вулканизационни преси за външни и вътрешни гуми и диафрагми
Сганок за изрязване на изпресовки .
Гуми — плътни
Дробеструйна камера
Конфекционерлинии за плътни гуми
Вертикални автоклавпреси
Гуми — пневматични — регенерат
Машина за сваляне на стария протектор
Установка за нанасяне на лепило Транспортни ленти
Конфекционирмашина Клинови ремъци
Машина за подготовка и разкрояване на полуфабрикатите
Конфекционирмашина за ремъци
Машина за обличане на клинови ремъци
Бинтовален станок за клинови ремъци
Вулканизационни съоръжения за клинови ремъци
Машина за измерване на клинови ремъци
Маркучи
Машина за нанасяне на лице (камера) или междинен слой
Машина за транспортиране (мек: ролгамг)
Машина за изнасяне на телена спирала
Обмотъчна машина
Оплетьчна машина
Машина за бинтоваме и разбинтоване на маркучите
Изтегляща машина
Съоръжение за напречен транспорт
Машина за надяване и изваждане на дорнове Машина за цепене на текстил Устройство за навиване на маркучи Пресови (формови) изделия Машина за почистване на изпресовките чрез замразяваме
Предварителна подготовка иа металните детайли Неформовъчни изделия — профил и други Инсталация за вулканизация в стопилка Гумиране на валове
Струг за снемаме на старата гумировка и бинтоваме
Колгфекциомирмашина за гумиране на валове Облицовка на химическа апаратура Дробеструйно почистване Гумиране на затворени апаратури Вулканизация в самата апаратура Пеногума
Толкови и вибромелниц», миксери и реактори Сушилни Потопателии изделия Вани за латекс и сушилни Комфекцнанно-надувми изделия Банциг за рязане иа гумен текстил Щанцпресн
Производство на каучуков регемерат от автомобилни гуми
Машина за нарязване иа бортовете на авто мобилните гуми
Машина за нарязване на автомобилните гуми на парчета (алигатормашина)
Г.опермашина за нарязване на автомобилните гуми па дребни парчета
Брекер и брекервалове за смилане на автомобилните гуми и рифайнервалове
Смесител з асмесване на млеикнте с масла "
Шнеков девулканизатор

Глава осма. Безопасност на труда при работа в лаборатории — химически, физико-механични, физико-химичнн и лаборатории за стендовн изпитания. 
Общи изисквания към лабораторните помещения
II. Общи изисквания към лабораторните машини, уреди, апарати и съоръжения
III. Общи изисквания към, работещите в лабораториите '
Лаборатории за химични изпитвания
Вземане, пренасяне и съхраняване на проби Нагряване при извършване на анализи и изпитвания -
Вентилация при извършване на анализи и изпитвания • А1нене на лабораторна стъклария Лаборатории за физико-механични изпитвания Лаборатория за стендови изпитвания

Глава девета. Противопожарни изисквания и дейности при гасеие на пожари в каучукопреработващата промишленост

Глава десета. Дейност при аварии и злополуки и даване на първи помощ

Преходни и заключителни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Характеристика на токсичното-действие на използуваните в каучуковата промишленост суровини и материали и пределно допустими концентрации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Посочени нормативни документи в правилника.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.