В-01-03-03 Правилник по безопасността на труда в металодобивните предприятия от системата на цветната металургия

Правилникът е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи - Инспекцията за надзор по безопасността на труда, с писмо № VI - 7345 от 17. XI. 1970 год., Министерството на народното здраве с писмо № III-4618 от 24. XII. 1969 год. Централния• комитет на профсъюза на работниците от минната, металургичната и химическата промишленост с писмо № 1049 от 12.VI. 1970 год. и Министерството на вътрешните работи с писмо № ПО-1271 от 27. XII.1969 год.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящият правилник се издава въз основа на чл. 4, алинея IV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина за изработване и утвърждаване на държавните и ведомствените правилници и норми по безопасността на труда.
2.Правилникът е задължителен за ръководствата и министерствата, ведомствата и металодобивните предприятия от системата на цветната металургия независимо от ведомствената им подчиненост, както и за работниците, ИТР и служителите, работещи в тези предприятия.
3.Освен изискванията на настоящия правилник в предприятията за добиване на цветни метали трябва задължително да се изпълняват и правилата по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, посочени в действуващите държавни правилници и норми по безопасността на труда.
4.Правилникът и 187-то разпореждане на Министерския съвет (публикувано в Държавен вестник, бр. 43 от 1968 г.) са задължителни и при научноизследователската и проектантската дейност, при строителството на нови и реконструкцията на съществуващи предприятия за цветни метали, при експлоатацията и ликвидацията им.
5.Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда и по спазване на Правилника съгласно 31-то постановление на Министерския съвет от 22. VI. 1966 г. се възлагат лично на директорите и зам. -директорите по производствено-техническите въпроси на предприятията, на началниците на цеховете, службите и отделите към предприятията, които носят главна отговорност за това.
6.Задължително е спазването и на Типовия правилника за правата и задълженията на службите по безопасността на труда в министерствата, комитетите и другите централни ведомства, централните кооперативни и обществени организации, държавните стопански обединения, управленията, държавните, кооперативните и обществените предприятия и стопанства, публикуван в Държавен вестник, бр. 86 от 31. X. 1967 г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.