Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

Издаден от Камарата на строителите в България
Обн. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017г.
В сила от 01.01.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят:
1. редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), наричан по-нататък „регистърът“;
2. изискванията към строителите, които кандидатстват за вписване в регистъра;
3. условията и редът за използване на отделните процедури от електронната структура на регистъра.

Чл. 2. (1) Комисията по чл. 26 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), наричана по-нататък „комисията“, създава, поддържа и ръководи функционирането и използването на регистъра съгласно ЗКС и устава на Камарата на строителите в България, наричана по-нататък „камарата“.
(2) Организацията и дейността на комисията се регламентират с правилник, приет от управителния съвет на камарата.
(3) Комисията по ал. 1 е независим орган на камарата, чиято дейност се осъществява в съответствие със ЗКС и с разпоредбите на този правилник и на правилника по ал. 2.

Чл. 3. Към камарата се създава звено „Регистър“, състоящо се от щатни служители на камарата и структурирано като централно звено „Регистър“ и звена „Регистър“ в областните представителства на камарата.

Чл. 4. На вписване в регистъра подлежат строителите, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.