Д-01-010 Правилник по безопасността на труда в стоманодобивното производство

Правилникът по безопасността на труда в стоманодобивното производство е разработен от ЦНИРПД по черна металургия – Ботунец и е съгласуван с Министерството на народното здраве – писмо № 111-120/11. 1. 1971 год., Министерството на вътрешните работи – писмо № ПО- 31 от 8. 1. 1971 год. И Централния комитет на профсъюза на работниците от мините, металургията и химическата промишленост – писмо № 1951/9. XII. 1970 год.
Същият е одобрен от Министерството на труда и социалните грижи – Инспекция за надзор по безопасността на труда – писмо № VI- 3910 от 10. VI. 1970год.

Първа глава
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият Правилник се издава въз основа на чл. 4 ал. IV от Кодекса на труда и на Инструкцията на реда и начина за изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени ( отраслеви ) правилници и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за ръководствата на министерствата и ведомствата за стоманодобивните цехове, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Освен изискванията на настоящия Правилник по безопасността на труда в стоманодобивното производство да се изпълняват и правилата по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, посочени в действуващите държавни правилници и норми по безопасност на труда, при дейност – предмет на същите правилници.
4. Правилникът и 187- то Разпореждане на Министерския съвет ( публикувано в д. в. бр. 43 от 1968год.) са задължителни при научноизследователски и проектантски дейности, в строителството на нови или реконструкцията на съществуващи цехове или отделения на стоманодобивните цехове при експлоатацията и ликвидацията на същите.
5. Организирането и провеждането на мероприятията за безопасност на труда и по спазване на Правилника ( съгласно 31- то Постановление на Министерския съвет от 22. VI. 1966 год.) се възлага лично на директорите и заместник- директорите по производствено- техническите въпроси на предприятията и на началниците на цехове и другите отдели на стоманодобивните цехове, които носят главната отговорност за това.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.