В-05-03-02 Правилник по безопасността на труда в пристанищата

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Цел, област и приложение па правилника

Чл.1. Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и протизопожарната охрана при обработката на товари в пристанищата с цел да се предотвратяват злополуки, професионални заболявания, аварии, пожари и експлозии.
Чл.2. При извършване на работите и дейностите обект на този правилник е задължително спазването и на другите държавни и ведомствени правилници и нормативни документи по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

Чл.З. Изискванията на правилника са задължителни за комплексите, министерствата и другите ведомства, стопанските, кооперативните и обществените организации, които ползуват пристанищни съоръжения или извършват работи и дейности, обект на този правилник, независимо от ведомствената им подчиненост.
Чл.4. (1) Изискванията на правилника са задължителни и за проектантските институти и организации, които изготвят проекти и сметни документации за строителство ка нови и за реконструкция и модернизация на съществуващи пристанища.
(2) Проектантите и конструкторите са отговорни за непредвиждането в проектите на мерки и мероприятия по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, както и в случаите, когато предвидените такива не осигуряват безопасна работа.
(3) В проектите да се спазват изискванията на Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд, одобрена с Разпореждане № 187 на Министерския съвет от 9 май 1968 г. — ДВ, бр. 43 от 1968 г., и изискванията, правилата и нормите по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, посочени в действуващите нормативни документи в тази област.
Чл. 5. Ръководителите на министерствата и другите ведомства, на стопанските, обществените и кооперативните организации и председателите на изпълнителните комитети на народните съвети съгласно Постановление № 15 на Министерския съвет и Централния съвет на Българските професионални съюзи ог 12 май 1973 г.— ДВ, бр. 58 от 1973 г., са лично отговорни и длъжни да осигуряват в ръководените от тях производства и дейности комплексни условия за безопасен и хигиенен труд, които да съответствуват на съвременните изисквания на научно-техническия прогрес и на постиженията във физиологията, психологията на труда, ергономията и промишлената естетика, като изпълняват предвидените в постановлението задължения.

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I Цел, област и приложение па правилника
Раздел II Отговорност и задължения на административно- технически състав ка пристанището. Общи положения
Раздел III Ръководител на пристанището и неговите заместници
Раздел IV Ръководители на производствени звена (отдели, сектори, служби, райони, цехове, участъци)
Раздел V Ръководители и началници на смени, ръководители па стифадорски групи, старши организатори и старши механици
Раздел VI Дежурен механик в пристанището
Раздел VIII Заведущ експлоатационна дейносг „складово стопанство“, управители и помощник управители на пристанищни складове
Раздел IX Механик, отговарящ за товарозахватиите съоръжения и инвентара, и инвентарчици (магазинери на товарозахватни приспособления и инвентар)
Раздел X Бригадири и сигналчици
Раздел XI Механизатори (докер-крановици и докер-механизатори)
Раздел XII Работници
Раздел XIII Специално работно облекло и лични предпазни средства

Глава втора САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ, ПОМЕЩЕНИЯТА, ТЕРИТОРИЯТА И АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩАТА
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Територия и акватория
Раздел III Пътища
Раздел IV Производствени и санитарно-битови помещения
Раздел V Складово стопанство
Раздел VI Отопление и вентилация
РазделVII Осветление
Раздел VIII Водоснабдяваме и канализация

Глава трета ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ В ПРИСТАНИЩАТА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (ПТМ и С). ТОВАРОЗАХВАТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I. Регистрация. Разрешение за пускане в работа, техническо освидетелствуване и контрол на ПТМ и С и товарозахватните съоръжения
Раздел II Общи технически изисквания към подемно- транспортните машини и съоръжения и товарозахватните съоръжения
Раздел III Общи изисквания при експлоатацията на подемно-транспортните машини и съоръжения и товарозахватните съоръжения
Раздел IV Общи изисквания към персонала по експлоатацията на ПТМ и С и към персонала, извършващ манипулации с товаротахватни съоръжения
Раздел V Кранове
Раздел VI Товарни асансьори
Раздел VII Автонаклонители
Раздел VIII Транспортьори, елеватори, пневматични . и хидравлични транспортиращи машини и транспортиращи устройства с наклонени плоскости (транспортиращи машини с непрекъснато действие)
Раздел IX Механични лопати, скреперни и бункерни устройства
Раздел X Кари, влекачи, автоконтейнеровози и автомобили
Раздел XI Трюмни, вагонни и складови машини
Раздел XII Товарозахватни съоръжения и преносими стълби
Раздел XIII Товарно-разтоварни работи на плавателни съдове
Раздел XIV Обработка на разни видове товари. Общи изисквания при складиране на товари
Раздел XV Товари в уедрени товарни единици. Палетизирани товари
Раздел XVI Пакетирани товари
Раздел XVII Контейнери
Раздел XVIII Бройни товари. Товари в сандъци и каси, бали и денкове, торби, бъчви, ролони и макари, метали, метални изделия и прокат, дървен материал и шперплат на пачки
Раздел XIX Бройни товари с нетипова технология на товарно-разтоварните работи. Тежки колети и дългомерни товари
Раздел XX Насипни товари Общи изисквания
Раздел XXI Прахообразни и прахоотделящи товари. Слегнали се товари, смоли, фероманганова руда.
Раздел XXII Суровини от животински произход. Животни. Птици.
Раздел XXIV Строителни материали и строителни конструкции
Раздел XXV Опасни товари. Общи изисквания.
Раздел XXVI Бутилки със сгъстени, втечнени и разтворени газове.
Раздeл XXVII Взривни, взривоопасни вещества и смеси.
Раздел XXVIII Леснозапалителни товари
Раздел XXIX Радиоактивни товари (радиоктивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения.

Глава четвърта РЕМОНТ НА ПТМ И С И НА ТОВАРОЗАХВАТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Глава пета ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава шеста ДЕЙНОСТИ ПРИ АВАРИИ, ЗЛОПОЛУКИ И ДАВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Преходни и заключителни разпоредби

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.