В-01-04-15 Правилник по безопасността на труда при производството на минерални торове

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Издаден през 1979 год.от Министерство на химическата промишленост

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Обсег и ред за приложение на правилника

Чл. 1. /1/ Този правилник урежда безопасността на труда в комбинатите, заводите, предприятията и цеховете за производство на минерални торове.
/2/ Правилникът е задължителен за персонала на Министерството на химическата промишленост, на комбинатите, заводите и предприятията и цеховете, както и за персонала на предприятията с подобна дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
Чл. 2. Освен изискванията на правилника, задължително да се спазват и изискванията на другите държавни и ведомствени правилници и наредби по безопасността на труда, когато се извършва дейност – предмет на тези правилници.

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I Обсег и ред за приложение на правилника
Раздел II Права и задължения на административно-техническия персонал и работниците
Раздел III Специално работно облекло и лични предпазни средства

Глава втора КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ
Раздел I Азотни торове. Амониева селитра. Карбамид.
Раздел II Фосфорни торове

Глава трета САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГЕНЕРАЛНИЯ ПЛАН, СГРАДИТЕ И ТЕРИТОРИЯТА НА КОМБИНАТА, ЗАВОДА, ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ ЦЕХА ЗА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ
Раздел I Общи положения
Раздел II Спомагателни сгради и санитарно-битови помещения
Раздел III Отопление и вентилация
Раздел IV Осветление и промишлено оцветяване
Раздел V Водоснабдяване и канализация
Раздел VI Шум и вибрации

Глава четвърта СКЛАДОВО СТОПАНСТВО, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, ПОЛУПРОДУКТИ И ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ
Раздел I Общи положения
Раздел II Складове за суровини
Раздел III Складове за полупродукти
Раздел IV Складове за готова продукция
Раздел V Автотранспорт и железопътен транспорт
Раздел VI Товарно-разтоварни работи

Глава пета ИНСТАЛАЦИИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I Общи положения
Раздел II Контролно-измервателни уреди и автоматични устройства за контрол на технологичните процеси и въздушната среда на производствените помещения
Раздел III Тръбопроводи вътрешноцехови и междуцехови
Раздел IV Тръбопроводи за пара и гореща вода
Раздел V Съдове, работещи под налягане

Глава шеста ПРЕГЛЕДИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ
Раздел I Общи положения
Раздел II Работа в закрити апарати, шахти, колектори, тръбопроводи и други
Раздел III Работа на височина
Раздел IV Работа с пара
Раздел V Работа с ръчни инструменти

Глава седма МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ
Раздел I Общи положения
Раздел III Фосфорни торове. Прост, Двоен и Троен суперфосфат
Раздел IV Сложни торове

Глава осма ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Общи положения

Глава девета ХИМИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ
Раздел I Общи положения
Раздел II Работа с киселини и основи
Раздел III Работа с живак
Раздел VI Работа и съхранение на силнодействащите отровни вещества
Раздел V Работа с газове под налягане и вакуум
Раздел VI Работа с електронагревателни уреди

Глава десета ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Глава единадесета ДЕЙНОСТ ПРИ АВАРИИ, ЗЛОПОЛУКИ И ДАВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.