В-06-00-01 Правилник по безопасността на труда при работа в селищни и международни телефонни и телеграфни станции и радиотранслационни възли

Настоящият правилник по безопасността на труда при работа в селищни и междуселищни телефонни и телеграфни станции и радиотранслационни възли е разработен от Министерството на съобщенията и е съгласуван с Министерството на народното здраве и Централния комитет на Профсъюза на работниците от транспорта и съобщенията.
Той се издава на основание точка т. 7, буква „б” от Правилника на Инспекцията за надзор по безопасността на труда, одобрен със 109 – то разпореждане на Министерския съвет от 17. IV. 1967 г. и Инструкцията за реда и начина на разработване и утвърждаване на държавни и ведомствени (отраслови) правилници и норми по безопасността на труда, одобрена от Министерския съвет с писмо № А – 1 – 404 от 27. X. 1967 г.

Правилникът е съгласуван от Инспекцията по надзор по безопасността на труда с писмо № 3787 от 20. VI. 1970 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ВТОРИ. САНИТАРНО – ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ
ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
САНИТАРНО – БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
Отопление
Вентилация
ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Основни изисквания
Ограничаване на заслепяването
Осветеност
Аварийно осветление
Избор на осветителни тела по светлоразпределение
Равномерност на осветлението
Коефициент на запас
Експлоатация и поддържане на осветителните устройства
ЕСТЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ОЦВЕТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ШУМ И ВИБРАЦИИ
ЕРГОНОМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНАТА МЕБЕЛ
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОРАЖДАТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ В РАДИОЧЕСТОТНИЯ ОБХВАТ

РАЗДЕЛ ТРЕТИ. МЕХАНИЧНИ МАШИНИ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ТОВАРНО – РАЗТОВАРНИ РАБОТИ
РАБОТА НА ВИСОЧИНА
СТУДЕНО ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛИТЕ
РАБОТА С РЪЧНИ МЕХАНИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
РАБОТА С ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
РАБОТА С ПОЯЛНИ ЛАМПИ
РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ПИСТОЛЕТИ
РАБОТА С РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРЕНОСИМИ ЕЛЕКТРОЛАМПИ
МОНТАЖНИ РАБОТИ
ЕЛЕКТРО- И ГАЗОЗАВАРЪЧНИ РАБОТИ

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. РАБОТА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОУСТРОЙСТВА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 000 V
ДЕЖУРСТВА, ПРЕГЛЕДИ И ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ
ОСНОВНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА РАБОТИТЕ
ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ПО ТЕКУЩА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
РАБОТИ ПО РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ БЕЗОПАСНОСТНА РАБОТИТЕ ПРИ ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНОИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
РАБОТИ БЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛИ
ОЗНАЧАВАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НЕ ЕЛЕКТРОУРЕДБИТЕ
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ОТ КОМАНДИРОВАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
ИЗМЕРВАНИЯ С ПРЕНОСИМИ УРЕДИ
ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДБИТЕ

РАЗДЕЛ ПЕТИ. РАБОТА ПО МОНТИРАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАХРАНВАНЕ
ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ (ГЕНЕРАТОРИ)
АКУМУЛАТОРИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ВЕНТИЛАЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
ОСВЕТЛЕНИЕ
МОНТАЖ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
РАБОТА В АКУМУЛАТОРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
СТАЦИОНАРНИ ДИЗЕЛАГРЕГАТИ
ПОДВИЖНИ ДИЗЕЛАГРЕГАТИ

РАЗДЕЛ ШЕСТИ. РАБОТА В СЕЛИЩНИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ТЕЛЕФОННИ И ТЕЛЕГРАФНИ СТАНЦИИ И РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ
ОБСЛУЖВАЕМИ УСИЛВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ (ОУП)
РЕД НА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
ЗАХРАНВАНЕ
НЕОБСЛУЖВАЕМИ УСИЛВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ (НУП)
ЗА КОАКСИАЛНИ И СИМЕТРИЧНИ КАБЕЛИ
ИЗПРОБВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА АПАРАТУРИТЕ ЗА
ДИСТАНЦИОННО ЗАХРАНВАНЕ НА МАГИСТРАЛИТЕ
ТЕЛЕФОННИ НОМЕРАТОРИ
СЕЛИЩНИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОМАТИЧНИ
ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ
ТЕЛЕФОННИ РЕПАРТИТОРИ
ЮСТАЖНА НА АТЦ, АМТЦ и АТгЦ
МЕРКИ ЗА БЕЗОАПАСНОСТ ПРИ ЗАПОЯВАНЕ С ПРИПОЙ ОТ КАЛАЙ – ОЛОВНО СПЛАВИ И КАЛАЙ – КОЛОФОНИУМ
ТЕЛЕТИПНИ МАШИНИ
ТЕЛЕГРАФНИ ЦЕНТРАЛИ
ТЕЛЕГРАФНИ УРЕДБИ
ФОТОТЕЛЕГРАФ
СЕРВИЗНИ РАБОТИЛНИЦИ
ПНЕВМАТИЧНА ПОЩА И ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ
РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ

Приложение 1 - ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК И ПРИ ДРУГИ НЕЩАСТНИ СЛУЧАЙ
Приложение 2 - НОРМИ И СРОКОВЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТАНИЯ НА ЗАЩИТНИТЕ (ПРЕДПАЗНИТЕ) СРЕДСТВА
Приложение 3 - НОРМИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПИТВАНИЯ НА ПОВДИГАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Приложение 4 - КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРООПАСНОСТТА
Приложение 5 - КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник е задължителен за ръководствата на предприятията, организациите и техните поделения, които проектират, извършват строително – монтажни работи и поддържат селищни и междуселищни телефонни и телеграфни станции и радиотранслационни възли.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.