Д-01-007 Правилник по безопасността на труда при термична обработка на металите

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)

Правилникът е изработен от ЦНИИТМАШ – Министерство на машиностроенето, и е съгласуван с Централния съвет на професионалните съюзи с писмо по вх.№ 4/12.10.1969г. и Министерството на народното здраве с писмо № III – 5069 от 25.11.1969г. Същият е одобрен от Министерството на труда и социалните грижи – Инспекция за надзор по безопасността на труда с писмо № VI – 2064 от 12.11.1969г.

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на метални изделия, без машини и оборудване” (код 28,25 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник е задължителен за ръководствата на министерствата, комитетите, ведомствата, организациите и техните поделения, в които се извършва термична обработка на метални изделия. Отклонения от него не се разрешават.
* Под звена за термична обработка се разбират цехове, участъци ,секции, отделения, поточни линии или лаборатории по термична обработка на металите.
2. Забраняват се всякакви изменения в разположението и начина на експлоатация на съоръженията, които противоречат на настоящия правилник, както и експлоатацията на всякакви машини, съоръжения и приспособления,които не са изправни, нямат предпазни устройства или създават опасност от пожар.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.