В-01-02-05 Правилник по безопасността на труда при експлоатация на хвостохранилища и шламохранилища

МИНИСТЕРСТВО НА МЕТАЛУРГИЯТА И МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г Л А В А П Ъ Р В А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник определя за безопасността на труда при експлоатацията на хвостохранилища и шламохранилища към обогатителните фабрики и правата и задълженията на работниците и служещите при постъпването им на работа, по време или при изпълнението на контролни функции.
Чл. 2. Изискванията на правилника са задължителни за Министерството на металургията и минералните ресурси, за Министерството на енергетиката и за подчинените им стопански организации и поделенията към тях, където се експлоатират хвостохранилища или шламохранилища, както и за проектантските и научноизследователски институти, чиято дейност е свързана с проектирането и експериментирането на такива съоръжения.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.