Д-06-001 – Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи

УТВЪРДИЛ: Министър на труда и социалните грижи

СОФИЯ, 1997 г.

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Обсег и дейс­т­вие

Чл.1. (1) С този правилник се определят изис­к­ва­ни­ята за бе­зо­­­­пас­ност на труда при строи­­­телство, поддържане и ре­монт по въздушни и ка­бел­ни съ­об­щи­тел­ни ли­нии и мре­жи (ВКСЛМ). Правилникът се прилага от всички юридически и физически лица, кои­то извършват такава дейност независимо от формата на собственост и осно­ва­ние­то, на което се извършва работата.

(2) При организиране и осъществяване на дейности и работи по ал.1, освен разпоредбите на този правилник задължително се спазват изискванията на На­ред­­ба No 6 от 1996г. за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност при трудовата дейност (ДВ,75 от 1996г.) и Наредба No 41 от 1995г. за единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд (ДВ,бр.100 от 1995г.).  

(3) Проектантите, кон­с­т­рук­то­ри­те и тех­но­ло­зи­те при из­ра­бот­ва­не на про­ек­ти за стро­ител­с­т­во и ре­монт по ВКСЛМ да предвиждат решения и изпълнения, оси­гу­ря­ва­щи бе­зо­пас­ни ус­ло­вия на тру­д съг­лас­но чл.278 от Ко­декса на труда.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I Обсег и действие
Раздел II Общи изисквания
Раздел.III Изисквания към персонала
Раздел IV Организационни и технически мероприятия за осигу-ряване на безопасни условия на труд

ГЛАВА BTOРА РАБОТА С ПРЕНОСИМИ И РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ГЛАВА ТРЕТА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ. СКЛАДИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ И ПОДЕМНО-ТРАНС-ПОРТНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОМПРЕСОРНИ УРЕДБИ И ПРЕНОСИМИ ДВИГАТЕЛ-ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРОМЕНЛИВО НА-ПРЕЖЕНИЕ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Работа със земекопачни машини
Раздел III Работа с подемно-транспортни машини и съоръжения
Раздел IV Работа с компресорни уредби
Раздел V Работа с преносими двигател-генератори за променливо напрежение

ГЛАВА ПЕТА СТРОИТЕЛСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ И МРЕЖИ
Раздел I Направа на просек
Раздел II Изкопаване на дупки за стълбове
Раздел III Изправяне и подменяне на стълбове и приставки
Раздел IV Работа по стълбове
Раздел V Монтаж и демонтаж на въздушни съобщителни линии
Раздел VI Строително-монтажни работи по въздушни кабелни линии
Раздел VII Поддържане и ремонт на въздушни съобщителни линии и мрежи
Раздел VIII Работа по радиотранслационни линии и мрежи

ГЛАВА ШЕСТА СТРОИТЕЛСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА КАБЕЛНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ И МРЕЖИ
Раздел I Изкопни работи. Изграждане на подземна телефонна тръбна мрежа. Кабелни шахти, тунели, колектори, необслужвани усилвателни и регенераторни пунктове
Раздел II Директно полагане на съобщителен кабел в изкоп. Изтегляне на съобщителен кабел в подземна телефонна тръбна мрежа
Раздел III Работа по съобщителни кабели
Раздел IV Работа по съобщителни кабели с въздух (газ) под налягане
Раздел V Работа по радиотранслационни кабели
Раздел VI Работа по съобщителни кабели с дистанционно захранване
Раздел VII Измерване на електрически и оптични параметри по съобщителни кабелни линии.

ГЛАВА СЕДМА СЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОПАСНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЛИЯНИЯ
Раздел I Общи положения
Раздел II Работа по въздушни съобщителни линии, подложени на опасни електромагнитни влияния
Раздел III Работа по кабелни съобщителни линии, подложени на опасни електромагнитни влияния

ГЛАВА ОСМА ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА

ГЛАВА ДЕВЕТА ДЕЙНОСТИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И ЗЛОПОЛУКИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложение 1 КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ПО ЕЛЕКТРО-БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПО ВЪЗДУШНИ И КАБЕЛНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ И МРЕЖИ
Приложение 2 ПРИМЕРНИ ФОРМИ НА НАРЯДИТЕ ЗА РАБОТА ПО ВЪЗДУШНИ И КАБЕЛНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ
Приложение 3 КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА СРЕДАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
Приложение 4 ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА С ТЯХ
Приложение 5 ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ВЗРИВООПАСНИ, ГОРИМИ И ЗАДУШЛИВИ ГАЗОВЕ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.